Bài đăng gần đây

Sử dụng ước lượng IV để giải quyết vấn đề biến nội sinh trong mô hình

Phương sai thay đổi trong GMM

Ước lượng GMM là phương pháp tổng quát để giải quyết các vấn đề phương sai thay đổi và biến nội sinh tồn tại trong mô hình, tuy nhiên, phương pháp này có chi phí ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy