Home | KTL cơ bản | Nối dữ liệu với SPSS – Merging data
Merge dữ liệu, merge 1:1
Merge dữ liệu, merge 1:1

Nối dữ liệu với SPSS – Merging data

Mục tiêu của bài viết là hướng dẫn cách sắp xếp, nối dữ liệu trên SPSS. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết 2 cách nối dữ liệu đó là thêm quan sát và bổ sung thêm biến trong trường hợp có so khớp và không so khớp.

A. NỐI DỮ LIỆU KHÔNG SO KHỚP

Dữ liệu trong các file SPSS (*.sav) có thể được nối (merge) với nhau thành một file dữ liệu. Bạn có thể nối một file vào một file hiện hành bằng cách thêm quan sát (Add Cases) hoặc thêm biến (Add Variables)