Home | KTL cơ bản | Nhập dữ liệu trên Stata
Tạo biến trên Stata
Tạo biến trên Stata

Nhập dữ liệu trên Stata

Có nhiều cách để nhập dữ liệu vào Stata. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp một số cách thông dụng để nhập dữ liệu vào Stata

Câu lệnh Cú pháp Sử dụng
edit hoặc input edit hoặc input edit nhập từ cửa sổ Data editor, còn input nhập dữ liệu từ cửa sổ lệnh. Cách này thường sử dụng khi mẫu dữ liệu nhỏ. Stata cũng cho phép chép dữ liệu vào cửa sổ Data editor.
import excel import excel filename Nhập dữ liệu từ file excel (.xls và .xlsx)
insheet insheet filename Đọc dữ liệu từ các file có cấu trúc bảng tính (mỗi dòng là một quan sát, và các biến được ngăn cách nhau bởi dấu ngăn cách như chấm phẩy, hoặc phím tab…) bao gồm các định dạng như .raw, .txt và .csv
import sasxport import sasxport filename Nhập dữ liệu từ file SAS XPORT (.xpt)
infile infile using filename Được sử dụng để nhập dữ liệu từ các file dữ liệu chưa định dạng (.raw hoặc .txt). Nếu dữ liệu không có các biến chuỗi, hoặc giá trị các chuỗi được đặt trong dấu nháy (đơn hoặc kép), hoặc các giá trị chuỗi không bao gồm khoảng trắng thì có thể sử dụng câu lệnh infile để đọc các dữ liệu này vào Stata.
infix infix using filename Nhập dữ liệu từ file đã được định dạng. Để infix nhập dữ liệu vào Stata thì bạn phải thông báo cho Stata biết: (i) quy tắc đọc (dictionary), (ii) dữ liệu cần đọc.
haver use haver use filename Nhập dữ liệu từ Haver Analytics, nguồn cung cấp quan trọng các dữ liệu về kinh tế, tài chính
xmluse xmluse filename Nhập dữ liệu từ các định dạng xml

Ngoài các câu lệnh trên thì Stata còn cho phép nhập các dữ liệu nguồn ODBC, đồng thời với sự hỗ trợ của cộng đồng Stata thì còn có thêm những công cụ chuyển đổi dữ liệu thuộc các định dạng khác như SPSS, R. Thủ tục xuất dữ liệu qua các định dạng khác cũng tương tự như các thủ tục nhập dữ liệu vào Stata.