Home | Hướng nghiên cứu | Nghiên cứu sự kiện – Event Study Reports
Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study
Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Nghiên cứu sự kiện – Event Study Reports

Phương pháp nghiên cứu sự kiện (Event Study) là một phương pháp trong nghiên cứu định lượng để phân tích mức độ và chiều hướng tác động của sự kiện đến thị trường. Ngày nay, Event Study được áp dụng rộng rãi trong tài chính, quản lý, và cả khoa học chính trị. Bài viết này sẽ lược sử các bài báo quan trọng sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện từ đó giúp các bạn hình thành ý tưởng nghiên cứu. Cơ sở lý luận, phương pháp thực hiện, kiểm định kết quả của phương pháp nghiên cứu sự kiện, cũng như ví dụ minh họa sẽ lần lượt được trình bày ở các bài liên quan.