Home | Hướng nghiên cứu | Mối quan hệ giữa kiều hối và độ mở tài chính
Mối quan hệ giữa kiều hối và tự do tài chính
Mối quan hệ giữa kiều hối và tự do tài chính

Mối quan hệ giữa kiều hối và độ mở tài chính

Kiều hối chính thức toàn cầu đã gia tăng mạnh và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. Ở cấp độ vĩ mô, kiều hối kích thích tiêu dùng và đầu tư trong nước. Ở cấp độ vi mô, kiếu hối giúp hộ gia đình phân tán rủi ro, duy trì chi tiêu cuộc sống, cũng như tích tụ các yếu tố sản xuất quan trọng như vốn vật chất và vốn nhân lực thông qua gia tăng tiêu dùng hoặc đầu tư trong vốn nhân lực như giáo dục, y tế và dinh dưỡng tốt hơn. Tầm quan trọng của kiều hối và những tác động tích cực của nó lên điều kiện kinh tế ở các quốc gia nhận đã tạo nên một động lực cải cách mạnh mẽ qua con đường tự do hóa tài chính để các chính phủ thu hút dòng vốn này. Tuy nhiên, độ mở tài chính cũng tạo ra những chi phí và rủi ro cho các nước tiếp nhận như gia tăng sự bất ổn vĩ mô hay các cuộc khủng hoảng tài chính. Vì vậy, quyết định cuối cùng để mở các giới hạn tự do tài chính là kết quả của việc đánh đổi giữa những lợi ích từ kiều hối mang lại và sự gia tăng rủi ro vĩ mô của nền kinh tế.