Home | KTL cơ bản | Mô hình chính sách công – Phần 2
Vấn đề nghiên cứu trong phân tích chính sách công
Vấn đề nghiên cứu trong phân tích chính sách công

Mô hình chính sách công – Phần 2

phần 1 chúng ta đã giới thiệu sơ bộ về mô hình phân tích chính sách công, cũng như 7 bước tổng quát để xây dựng mô hình phân tích chính sách công, ở phần này tôi sẽ giới thiệu về vấn đề nghiên cứu trong chính sách công.