Home | KTL cơ bản | Mô hình chính sách công – Phần 1
Mô hình chính sách công (Public policy modeling)
Mô hình chính sách công

Mô hình chính sách công – Phần 1

Thế nào là một mô hình chính sách công? Mô hình chính sách công khác với mô hình phân tích chính sách thông thường như thế nào? Bài viết này sẽ giới thiệu về mô hình phân tích chính sách công từ khái niệm đến quy trình xây dựng và phân tích chính sách công.