Home | KTL nâng cao | Minh họa ước lượng mô hình ARDL trên Stata

Minh họa ước lượng mô hình ARDL trên Stata

Bài viết sẽ minh họa chi tiết các bước ước lượng một mô hình ARDL trên Stata theo quy trình các bước ước lượng ARDL.
Bạn có thể tham khảo cách ước lượng ARDL trên EViews cho cùng một mẫu dữ liệu để tiện so sánh giữa 2 phần mềm.
. import delimited using https://vietlod.com/data . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!