Home | KTL nâng cao | Minh họa thực hành phương pháp PSM trên Stata

Minh họa thực hành phương pháp PSM trên Stata

Phương pháp điểm xu hướng
Phương pháp điểm xu hướng (Propensity Score Matching - PSM) là một trong những phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động của một chính sách. Về cơ bản, phương pháp điểm xu hướng dựa trên cơ sở xác suất để phân nhóm điều trị dựa trên các đặc điểm cơ bản quan sát được. Hiệu quả của một chính sách hoặc kết quả của một liệu pháp điều trị (outcome) có thể được đánh giá thông qua sự chênh lệch trong kết quả giữa nhóm bị tác động/điều trị và nhóm đối chứng (treatment) ở cùng kì quan sát. Để kết quả đánh giá được tin cậy thì đòi hỏi các đối tượng so sánh phải có sự tương đồng về một số đặc điểm cơ bản (thông qua các hiệp biến - covariates). Cụ thể, từ các đặc điểm cơ bản này của đối tượng chúng ta sử dụng các mô hình logit hoặc probit để ước tính điểm xu hướng (matching scores) cho các đối tượng, từ đó hình thành mẫu so khớp để tính toán hiệu quả tác động/điều trị trung bình của chính sách/liệu pháp điều trị.

Có 4 phương pháp điểm xu hướng khác nhau là phương pháp so khớp điểm gần nhất (NN), so khớp vùng/bán kính (caliper/radius matching), phương pháp so khớp Kernel (KM) hoặc tuyến tính cục bộ (LLM), phương pháp phân tầng, phương pháp xác suất nghịch đảo của trọng số điều trị bằng cách sử dụng điểm xu hướng (IPTW). Thông thường một quy trình đánh giá tác động theo phương pháp điểm xu hướng được thực hiện qua các bước cơ bản như sau:

  • Tính toán các điểm xu hướng theo mô hình hồi quy logit hoặc probit (trong trường hợp có nhiều biện pháp tác động thì có thể sử dụng mô hình hồi quy logit/probit đa bậc)
  • Kiểm tra vùng lặp và vùng hỗ trợ chung
  • Lựa chọn một phương pháp so khớp phù hợp: NN, Caliper/Radius, Kernel Matching/Local Linear Matching, phân tầng (Stratification). Riêng đối với phương pháp phân tầng thì cần kiểm tra tính cân bằng của các điểm xu hướng.
  • Tính toán hiệu quả tác động ATT, ATE
  • Phân tích độ nhạy (sensitivity analysis).

Phần nội dung bên dưới sẽ đi sâu minh họa cách thực hiện phân tích tác động chính sách theo phương pháp điểm xu hướng trên phần mềm Stata. Cụ thể, bài viết sẽ tính toán thủ công hiệu quả tác động theo phương pháp trọng số của điểm xu hướng nhằm làm rõ quy trình tính toán theo phương pháp điểm xu hướng cũng như sẽ minh họa cách tiến hành các phương pháp còn lại theo câu lệnh pscore trên Stata. Xem thêm:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!