Home | KTL cơ bản | Lựa chọn dạng hàm

Lựa chọn dạng hàm

I. GIỚI THIỆU VỀ LỰA CHỌN DẠNG HÀM

Để xác định mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển CLRM, chúng ta phải lựa chọn một dạng hàm cụ thể. Chúng ta có thể chọn bất kì dạng hàm nào mà các tham số được ước lượng là tuyến tính. Nếu chúng ta chọn sai dạng hàm, thì mô hình được xác định nhầm và không phù hợp với dữ liệu.