Home | KTL cơ bản | Lọc quan sát – Nối dữ liệu
Merge dữ liệu, merge 1:1
Merge dữ liệu, merge 1:1

Lọc quan sát – Nối dữ liệu

Quản lý dữ liệu hay đôi khi còn gọi đơn giản là lọc quan sát thường được thực hiện để chuẩn bị dữ liệu cho các mục đích nghiên cứu thỏa mãn các điều kiện cụ thể. Một số lệnh được sử dụng nhằm mục đích quản lý dữ liệu thường được sử dụng trên Stata được tổng hợp ở bảng bên dưới.