Home | KTL cơ bản | Kiểm tra dữ liệu nhập – Stata
Kiểm tra dữ liệu nhập
Kiểm tra dữ liệu nhập

Kiểm tra dữ liệu nhập – Stata

Trước khi tiến hành thao tác và phân tích dữ liệu, rất cần thiết chúng ta phải kiểm tra dữ liệu. Bài viết sau sẽ tổng hợp một số lệnh phổ biến trên Stata được sử dụng để thực hiện quá trình kiểm tra dữ liệu này.