Home | KTL cơ bản | Khai báo, truyền giá trị cho đối tượng trên EViews
Ví dụ ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ nhập số liệu, khai báo dữ liệu bảng, ước lượng OLS, Fixed Effects, Random effects và lựa chọn OLS - FE, FE - RE.
Ví dụ ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ nhập số liệu, khai báo dữ liệu bảng, ước lượng OLS, Fixed Effects, Random effects và lựa chọn OLS - FE, FE - RE.

Khai báo, truyền giá trị cho đối tượng trên EViews

Đa số các phần mềm thống kê thông dụng như SPSS, EViews, Stata, SAS hay R đều hỗ trợ cả 2 giao thức thực hiện là giao diện – Menu và công cụ lệnh. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của bản thân thì 2 phần mềm thống kê được kể đầu tiên (SPSS, EViews) không hỗ trợ mạnh công việc lập trình lệnh để xử lý. Việc hỗ trợ các công cụ lập trình lệnh cho phép người sử dụng xử lý các vấn đề phức tạp, cũng như tổng hợp lại các câu lệnh để giải quyết một vấn đề nào đó mà không phải lặp lại các thủ tục thao tác menu nhàm chán. Sử dụng các chương trình lệnh này cho phép chúng ta nhanh chóng có được kết quả ước lượng từ khâu nhập dữ liệu, thống kê mô tả, chạy ước lượng, kiểm định kết quả của một phương pháp bất kì như OLS, Panel data, GMM…