Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định khác biệt tỉ lệ – Stata
Khác biệt tỉ lệ Stata
Khác biệt tỉ lệ Stata

Kiểm định khác biệt tỉ lệ – Stata

Kiểm định khác biệt tỉ lệ (one sample binomial test) như tên gọi được sử dụng để kiểm tra xem tỉ lệ các giá trị của biến phân loại 2 mức (biến nhị phân) có khác ý nghĩa thống kê với nhau hay không. Chẳng hạn, chúng ta muốn biết sự khác nhau trong tỉ lệ lao động nam, lao động nữ trong bộ dữ liệu có ý nghĩa thống kê hay không.