Home | KTL cơ bản | Hồi quy logit đa biến
Hồi quy logit - Stata
Hồi quy logit - Stata

Hồi quy logit đa biến

Mô hình hồi quy logit đa biến là dạng mở rộng của mô hình hồi quy logit giản đơn trong trường hợp mô hình bao gồm 2 hay nhiều biến phụ thuộc. Mô hình này xác định mối liên hệ giữa một biến phụ thuộc nhị phân với 2 hay nhiều biến độc lập; cũng như là dự báo một mức xác suất xảy ra ở biến phụ thuộc tương ứng với mỗi giá trị của từng biến độc lập.

Lưu ý: khắc phục trường hợp dữ liệu của hồi quy bị phân riêng (từng phần hoặc toàn bộ)