Home | KTL cơ bản | Giới thiệu phương pháp nghiên cứu sự kiện
Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study
Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Giới thiệu phương pháp nghiên cứu sự kiện

Lý thuyết tài chính giả định rằng giá chứng khoán phản ánh tất cả thông tin sẵn có và kì vọng về triển vọng của công ty. Với giả định này, một người có thể phân tích sự ảnh hưởng của một sự kiện liên quan đến triển vọng của công ty bằng cách xem xét các tác động của nó đến giá của cổ phiếu công ty. Nghiên cứu sự kiện là một phương pháp thống kê được sử dụng để thực hiện những phân tích như vậy.