Home | KTL cơ bản | Giới thiệu dữ liệu trống – missing data

Giới thiệu dữ liệu trống – missing data

  1. Giới thiệu dữ liệu trống - missing data)

Trong mỗi kỹ thuật thống kê, chúng ta cần biết chắc là đang thao tác trên các quan sát hợp lý không có quan sát trống (non-missing) hay có tồn tại các giá trị trống - missing data. Dữ liệu trống - missing data tác động đến tính thiên chệch, hiệu quả của các ước l . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!