Home | KTL cơ bản | Phát hiện giá trị trống trên Stata
phân biệt gen vs egen, listwise vs pairwise delection, và missing data trên Stata
phân biệt gen vs egen, listwise vs pairwise delection, và missing data trên Stata

Phát hiện giá trị trống trên Stata

1. Một số ví dụ về giá trị trống (missing)