Home | KTL cơ bản | Giả định nghiên cứu sự kiện
Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study
Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Giả định nghiên cứu sự kiện

Một nghiên cứu sự kiện thông thường là một dạng kiểm định các giả thuyết của một lý thuyết tài chính, nhất là khi mô hình lợi nhuận kì vọng (mô hình thị trường) được sử dụng. Các nhà nghiên cứu cần phải đặc biệt lưu ý đến các kiểm định này, nhất là khi kết quả nghiên cứu không thỏa mãn đầy đủ những giả thuyết này.