Home | KTL cơ bản | Đồ thị thanh – Stata
Đồ thị thanh 2 chiều
Đồ thị thanh 2 chiều

Đồ thị thanh – Stata

Đồ thị thanh (bar chart) rất hữu ích trong việc mô tả trực quan dữ liệu. Thông thường nó được sử dụng hỗ trợ thêm trong các suy diễn thống kê. Chẳng hạn, đồ thị thanh thích hợp sử dụng trong các phân tích t-test (cả independent-samples t-test paired-samples t-test), anova một chiều anova lặp 1 chiều . Nếu bạn muốn sử dụng phân tích chi bình phương hoặc Manova thì có thể sử dụng đồ thị thanh clustered (clustered bar chart). Bài viết sẽ trình bày 12 loại đồ thị thanh được sử dụng phổ biến trên phần mềm Stata.

Xem thêm ý nghĩa và công dụng của đồ thị thanh trên SPSS