Home | KTL cơ bản | Đồ thị hồi quy trên Stata
Đồ thị phân tán của đường hồi quy
Đồ thị phân tán của đường hồi quy

Đồ thị hồi quy trên Stata

Các đồ thị hồi quy (Regression fit plots) được sử dụng để kiểm tra độ phù hợp của các biến dự đoán trong phân tích hồi quy tuyến tính. MỘt loại đồ thị hồi quy được sử dụng phổ biến nhất là đồ thị tuyến tính giữa biến kết quả dự báo với các biến giải thích. Bài viết sẽ trình bày 15 dạng đồ thị phân được sử dụng phổ biến trên phần mềm Stata.