Home | KTL cơ bản | Độ phù hợp hồi quy Stepwise
Quy trình thêm bớt biến hồi quy Stepwise
Quy trình thực hiện hồi quy Stepwsie trên Stata

Độ phù hợp hồi quy Stepwise

Sau khi sử dụng Stepwise thì ba biến có ý nghĩa thống kê được thêm vào mô hình gồm weight, foreign và length. Tôi sẽ sử dụng ba biến này làm ba biến giải thích trong câu lệnh nestreg tiếp theo theo đúng trật tự chúng hiển thị trong kết quả hồi quy Stepwise trên như sau:

. nestreg, quietly store(m): regress price weight foreign length if e(sample)