Home | KTL cơ bản | Độ phù hợp hồi quy Stepwise
Quy trình thêm bớt biến hồi quy Stepwise
Quy trình thực hiện hồi quy Stepwsie trên Stata

Độ phù hợp hồi quy Stepwise

Ví dụ: sử dụng bộ dữ liệu doanh số bán xe ô tô của Mỹ năm 1978 (auto.dta) chúng ta muốn xem các yếu tố như tiêu hao nhiên liệu (mpg), trọng lượng xe (weight), chiều dài xe (length), nơi sản xuất (foreign) quyết định như thế nào đến giá xe thì trên Stata chúng ta thực hiện như sau:

Đầu tiên, tôi thực hiện hồi quy Stepwsie thuận bằng câu lệnh stepwise với tùy chọn pe trên Stata. Ở đây, tôi sử dụng mức xác suất thêm biến là 5%, nghĩa là các biến có ý nghĩa thống kê ở mức nhỏ hơn 0.05 thì sẽ được thêm vào mô hình.

. sysuse auto
(1978 Automobile Data)

. stepwise, pe(.05): regress price mpg weight length foreign
           begin with empty model
p = 0.0000 < 0.0500 adding weight
p = 0.0000 < 0.0500 adding foreign
p = 0.0069 < 0.0500 adding length

   Source |    SS      df    MS   Number of obs  =    74
-------------+----------------------------------  F(3, 70)    =   28.39
    Model |  348565467     3  116188489  Prob > F    =  0.0000
  Residual |  286499930    70 4092856.14  R-squared    =  0.5489
-------------+----------------------------------  Adj R-squared  =  0.5295
    Total |  635065396    73 8699525.97  Root MSE    =  2023.1

------------------------------------------------------------------------------
    price |   Coef.  Std. Err.   t  P>|t|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   weight |  5.774712  .9594168   6.02  0.000   3.861215  7.688208
   foreign |  3573.092  639.328   5.59  0.000   2297.992  4848.191
   length | -91.37083  32.82833  -2.78  0.007  -156.8449  -25.89679
    _cons |  4838.021  3742.01   1.29  0.200  -2625.183  12301.22
------------------------------------------------------------------------------