Home | KTL nâng cao ( trang 10)

KTL nâng cao

Kiểm định nhân quả với dữ liệu bảng trên EViews

Kiểm tra mối quan hệ nhân quả trên EViews - Panel Granger Causalit Testing EViews 9

Theo Hurlin và Venet (2001) kiểm định nhân quả với dữ liệu bảng sẽ hiệu quả hơn so với nhân quả Granger trong dữ liệu chuỗi thời gian bởi (i) có thể kiểm soát tính không đồng nhất giữa các đối tượng bảng; (ii) gia tăng độ chính xác của các ước lượng hồi quy (cỡ mẫu lớn); (iii) giảm ...

Đọc tiếp »

Các tiêu chuẩn thông tin trong lựa chọn mô hình

Lựa chọn mô hình theo tiêu chuẩn thông tin AIC, BIC/SIC, HQ

Tương tự như thống kê độ phù hợp trong mô hình hồi quy, R2 thì các tiêu chuẩn thông tin cũng bao gồm thành phần độ phù hợp dựa trên giá trị log-likelihood và thành phần phức tạp dựa trên tham số được ước lượng của mô hình. Tiêu chuẩn thông tin như AIC, AICc, HQ, BIC/SIC cung cấp cho chúng ...

Đọc tiếp »

Ước lượng mô hình ARDL trên EViews 9

Minh họa ước lượng mô hình ARDL và kiểm định Bound Test trên EViews 9

Thông thường, một quy trình ước lượng mô hình ARDL có thể được thực hiện thủ công trên EViews qua 8 bước như sau: Kiểm tra tính dừng, đảm bảo không có biến dừng ở sai phân bậc 2 hay I(2). Xây dựng một mô hình ECM không giới hạn (unrestricted). Đây sẽ là 1 dạng cụ thể của mô ...

Đọc tiếp »

Lý thuyết ước lượng mô hình ARDL

Giới thiệu mô hình tự hồi quy phân phối trễ - ARDL

Mô hình ARDL là viết tắt của Autoregressive Distributed Lag, tạm dịch là mô hình tự hồi quy phân phối trễ. Mô hình ARDL bắt đầu được sử dụng trong vài thập kỉ qua nhưng gần đây được sử dụng phổ biến hơn trong các nghiên cứu về mối quan hệ dài hạn giữa các biến kinh tế. Mô hình ARDL ...

Đọc tiếp »

Kiểm tra mối quan hệ nhân quả trên EViews

Thực hành phân tích nhân quả theo quy tắc Toda-Yamamota trên EViews

Kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa các biến có thể được thực hiện thông qua kết quả ước lượng mô hình VAR khi các biến chuỗi dừng ở bậc gốc (level). Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp mô hình VAR tồn tại một số các biến chuỗi không dừng ở bậc này. Các chuỗi dữ liệu không dừng ...

Đọc tiếp »

Phân tích hồi quy

Đọc kết quả ước lượng OLS

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY Suy diễn thống kê (Inferential statistics) đôi khi còn được gọi là phân tích hồi quy (regression analysis). Thông thường, dữ liệu của bạn có thể được phân tích bằng nhiều phương pháp. Các phương pháp khác nhau sẽ tạo ra các kết quả khác. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp các ...

Đọc tiếp »