Home | KTL cơ bản | Xử lý dữ liệu ( trang 4)

Xử lý dữ liệu

Tạo biến trên SPSS

Tạo biến trên SPSS

Các biến có thể được mã hóa theo 2 cách như sau: mã hóa trong cùng một biến và mã hóa tạo một biến mới. Nội dung phần này sẽ hướng dẫn tập trung vào cách mã hóa và tạo biến mới trên SPSS. Đối với mã hóa tạo biến mới, có 3 dạng chính như mã hóa các giá trị đơn ...

Đọc tiếp »

Nhập dữ liệu trên Stata

Tạo biến trên Stata

Có nhiều cách để nhập dữ liệu vào Stata. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp một số cách thông dụng để nhập dữ liệu vào Stata Câu lệnh Cú pháp Sử dụng edit hoặc input edit hoặc input edit nhập từ cửa sổ Data editor, còn input nhập dữ liệu từ cửa sổ lệnh. Cách này thường sử dụng khi ...

Đọc tiếp »