Home | KTL cơ bản | Xử lý dữ liệu ( trang 2)

Xử lý dữ liệu

Biểu đồ hình tròn – Stata

Biểu đồ hình tròn - Pie Chart trên Stata

Biểu đồ hình tròn (pie chart) rất hữu ích trong việc mô tả trực quan dữ liệu. Thông thường, biểu đồ hình tròn được sử dụng để thể hiện với hai mục đích sau đây: (i) thể hiện cơ cấu thành phần các nhóm đối tượng trong mẫu và sự thay đổi hay chuyển dịch cơ cấu theo thời gian ...

Đọc tiếp »

Đồ thị hồi quy trên Stata

Đồ thị phân tán của đường hồi quy

Các đồ thị hồi quy (Regression fit plots) được sử dụng để kiểm tra độ phù hợp của các biến dự đoán trong phân tích hồi quy tuyến tính. MỘt loại đồ thị hồi quy được sử dụng phổ biến nhất là đồ thị tuyến tính giữa biến kết quả dự báo với các biến giải thích. Bài viết sẽ ...

Đọc tiếp »

Đồ thị thanh – Stata

Đồ thị thanh 2 chiều

Đồ thị thanh (bar chart) rất hữu ích trong việc mô tả trực quan dữ liệu. Thông thường nó được sử dụng hỗ trợ thêm trong các suy diễn thống kê. Chẳng hạn, đồ thị thanh thích hợp sử dụng trong các phân tích t-test (cả independent-samples t-test và paired-samples t-test), anova một chiều anova lặp 1 chiều . Nếu ...

Đọc tiếp »

Đồ thị phân tán – Stata

Đồ thị phân tán đa biến

Đồ thị phân tán được sử dụng phổ biến để kiểm tra dữ liệu trong các phân tích thống kê. Nó cho biết dạng phân tán ngẫu nhiên của các biến phân tích trong tập dữ liệu. Thông qua đồ thị phân tán, nhà nghiên cứu có thể phát hiện xu hướng, cũng như các vấn đề liên quan đến ...

Đọc tiếp »

Lọc quan sát – Nối dữ liệu

Merge dữ liệu, merge 1:1

Quản lý dữ liệu hay đôi khi còn gọi đơn giản là lọc quan sát thường được thực hiện để chuẩn bị dữ liệu cho các mục đích nghiên cứu thỏa mãn các điều kiện cụ thể. Một số lệnh được sử dụng nhằm mục đích quản lý dữ liệu thường được sử dụng trên Stata được tổng hợp ở ...

Đọc tiếp »

Kiểm tra dữ liệu nhập – Stata

Kiểm tra dữ liệu nhập

Trước khi tiến hành thao tác và phân tích dữ liệu, rất cần thiết chúng ta phải kiểm tra dữ liệu. Bài viết sau sẽ tổng hợp một số lệnh phổ biến trên Stata được sử dụng để thực hiện quá trình kiểm tra dữ liệu này. Bài viết sử dụng dữ liệu thực hành là hsb2.dta use https://vietlod.com/data/hsb2.dta, clear ...

Đọc tiếp »

Đồ thị phân tán – SPSS

Đồ thị phân tán trên SPSS

I. GIỚI THIỆU ĐỒ THỊ PHÂN TÁN Trước khi tiến hành các phân tích như hồi quy tuyến tính, phân tích tương quan (Pearson, Spearman), ANCOVA… chúng ta thường kiểm tra dữ liệu bằng đồ thị phân tán. Trong các trường hợp này, đồ thị phân tán có thể được sử dụng để: Phát hiện một mối quan hệ tuyến ...

Đọc tiếp »