Home | KTL cơ bản | Phân tích hồi quy ( trang 5)

Phân tích hồi quy

Hệ số tương quan hạng Spearman

Thực hành tính hệ số tương quan Spearman trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ TƯƠNG QUAN HẠNG SPEARMAN Sử dụng tương quan hạng Spearman để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến được xếp hạng hoặc một biến được xếp hạng và một biến đo lường. Bạn có thể sử dụng tương quan hạng Spearman thay cho hồi quy/tương quan Pearson khi bạn lo lắng về phân phối không ...

Đọc tiếp »

Hệ số tương quan Pearson

Tính hệ số tương quan Pearson - SPSS

GIỚI THIỆU VỀ SỰ TƯƠNG QUAN - CORRELATION Tương quan (correlation) cho biết mối liên hệ tương đối giữa 2 biến. Hệ số tương quan (correlation coefficient) sẽ cho biết độ mạnh hay mức độ liên hệ giữa 2 biến. Hệ số tương quan có thể được xác định qua 2 phương pháp: Hệ số tương quan Pearson Tương quan ...

Đọc tiếp »

Phân tích ANOVA 2 chiều

Thực hành phân tích ANOVA 2 chiều trên SPSS

I. GIỚI THIỆU ANOVA 2 CHIỀU Mở rộng phương pháp phân tích phương sai một chiều phân tích ANOVA 2 chiều được sử dụng để kiểm chứng sự khác nhau về giá trị trung bình giữa các nhóm theo 2 biến độc lập. Mục đích chính của phân tích ANOVA 2 chiều là xác định sự tương tác của 2 biến ...

Đọc tiếp »

Phân tích hồi quy Logit lặp

Hồi quy logit lặp trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT LẶP Hồi quy logit lặp (repeated measures logistic regression) được sử dụng trong trường hợp biến kết quả (biến phụ thuộc) dạng nhị phân được lặp lại trên mỗi đối tượng. Khi đó, để tính toán tác động (effect) các lần đo trên mỗi đối tượng, chúng ta có thể thực hiện lặp ...

Đọc tiếp »

Phân tích ANOVA lặp 1 chiều

Phân tích ANOVA lặp 1 chiều trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ ANOVA LẶP 1 CHIỀU Phân tích ANOVA lặp 1 chiều (One-way repeated measures ANOVA) tương tự như phân tích ANOVA 1 chiều. Tuy nhiên, các nhóm đối tượng trong ANOVA lặp 1 chiều là có quan hệ với nhau. Chúng ta sử dụng ANOVA lặp 1 chiều khi các đối tượng cần đo lường của bạn ...

Đọc tiếp »

Phân tích phương sai một chiều

Phân tích phương sai một chiều - One way ANOVA trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT CHIỀU ANOVA là viết tắt của Analysis of Variance hay còn gọi là phân tích phương sai. Phân tích phương sai một chiều (One-way ANOVA) là một phép phân tích phương sai được sử dụng để xem xét sự khác nhau về giá trị trung bình của một biến phụ thuộc ...

Đọc tiếp »

Phân phối chuẩn hóa – Normality

Kiểm tra tính phân phối chuẩn trên SPSS

Giả định phân phối chuẩn Vì sự chuẩn hóa của dữ liệu (phân phối chuẩn) là một trong những giả định quan trọng cho đa số các kiểm định thống kê. Trong chương trình Kinh tế lượng, thống kê được giảng dạy tất cả các kiểm định hoặc phương pháp phân tích đều dựa trên giả định về tính phân ...

Đọc tiếp »