Home | KTL cơ bản | Phân tích hồi quy ( trang 4)

Phân tích hồi quy

Hồi quy logit đa biến

Hồi quy logit - Stata

Mô hình hồi quy logit đa biến là dạng mở rộng của mô hình hồi quy logit giản đơn trong trường hợp mô hình bao gồm 2 hay nhiều biến phụ thuộc. Mô hình này xác định mối liên hệ giữa một biến phụ thuộc nhị phân với 2 hay nhiều biến độc lập; cũng như là dự báo một ...

Đọc tiếp »

Phân tích hiệp phương sai – ANCOVA

Thực hành phân tích hiệp phương sai - ANCOVA trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH HIỆP PHƯƠNG SAI Phân tích hiệp phương sai (ANCOVA) là trường hợp mở rộng của phân tích phương sai một chiều khi bao gồm một hay nhiều biến liên tục để giải thích biến kết quả. Phân tích hiệp phương sai được sử dụng để kiểm chứng sự khác nhau về giá trị trung ...

Đọc tiếp »

Lựa chọn dạng hàm

I. GIỚI THIỆU VỀ LỰA CHỌN DẠNG HÀM Để xác định mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển CLRM, chúng ta phải lựa chọn một dạng hàm cụ thể. Chúng ta có thể chọn bất kì dạng hàm nào mà các tham số được ước lượng là tuyến tính. Nếu chúng ta chọn sai dạng hàm, thì mô hình ...

Đọc tiếp »

Hồi quy tuyến tính đa biến – SPSS

Hồi quy tuyến tính đa biến - SPSS

I. GIỚI THIỆU HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN Hồi quy tuyến tính đa biến là dạng mở rộng của hồi quy tuyến tính giản đơn cho 2 hay nhiều biến độc lập. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn dự báo một biến kết quả (biến phụ thuộc) theo giá trị của 2 hay nhiều biến giải thích ...

Đọc tiếp »

Hồi quy thứ tự – SPSS

Thực hành hồi quy thứ tự - Ordinal Regression SPSS

I. GIỚI THIỆU HỒI QUY THỨ TỰ Hồi quy thứ tự (Ordinal regression) hay còn được gọi là hồi quy logit thứ tự (Ordinal logistic regression) được dùng để dự báo giá trị của một biến phụ thuộc dạng thứ tự theo một hoặc nhiều biến độc lập. Nó có thể được xem là dạng tổng quát của hồi quy ...

Đọc tiếp »

Hồi quy logit giản đơn

Hồi quy logit giản đơn trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT GIẢN ĐƠN Trong các bài trước về phân tích hồi qui tuyến tính và phân tích phương sai, chúng ta phân tích các mối liên hệ giữa một biến phụ thuộc liên tục và một hay nhiều biến độc lập (liên tục hoặc không liên tục). Nhưng trong nhiều trường hợp, biến phụ ...

Đọc tiếp »