Home | KTL cơ bản | Phân tích hồi quy ( trang 2)

Phân tích hồi quy

Phân tích hiệp phương sai – Stata

Phân tích hiệp phương sai - ANCOVA

Phân tích hiệp phương sai (ANCOVA) được sử dụng để kiểm chứng sự khác nhau về giá trị trung bình giữa 2 hay nhiều nhóm độc lập, đồng thời cho phép "kiểm soát thống kê" đối với một biến thứ 3 (đôi khi còn gọi là biến nhiễu - confounding variable - hoặc hiệp biến - covariate) có ảnh hưởng ...

Đọc tiếp »

Hồi quy tuyến tính – OLS – Stata

Hồi quy tuyến tính OLS trên Stata

Mô hình hồi quy tuyến tính được sử dụng để xác định mối quan hệ tuyến tính giữa một (hồi quy tuyến tính giản đơn) hoặc nhiều biến giải thích (hồi quy tuyến tính đa biến) với một biến phụ thuộc dạng liên tục. Thông thường có 3 phương pháp được sử dụng phổ biến để ước lượng mô hình ...

Đọc tiếp »

Tương quan hạng Spearman – Stata

Hệ số tương quan Spearman

Tương quan hạng Spearman được sử dụng thay thế tương quan Pearson để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến được xếp hạng hoặc một biến được xếp hạng và một biến đo lường không yêu cầu có phân phối chuẩn. Nghĩa là, bạn có thể sử dụng tương quan hạng Spearman thay cho hồi quy/tương quan Pearson khi ...

Đọc tiếp »

Tương quan Pearson – Stata

Phân tích tương quan Pearson

Giá trị hệ số xác định R bình phương trong hồi quy tuyến tính giản đơn chính là tham số ước lượng của hệ số tương quan Person. Nội dung bài viết này trình bày về hệ số tương quan Pearson. Tương quan (correlation) cho biết mối liên hệ tương đối giữa 2 biến. Hệ số tương quan (correlation coefficient) ...

Đọc tiếp »

ANOVA lặp 1 chiều – Stata

Phân tích ANOVA lặp 1 chiều

ANOVA lặp 1 chiều (One-way repeated measures ANOVA) được sử dụng thay thế kiểm định t-test cặp đôi trong trường hợp biến danh mục có nhiều hơn 2 nhóm. Nó cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc (có phân phối chuẩn) có khác nhau giữa các nhóm của biến độc lập hay không. Xem thêm: kiểm tra ...

Đọc tiếp »

Hồi quy nhị thức âm – STATA

Hồi quy nhị thức âm trên Stata

Hồi quy nhị thức âm (Negative Binomial Regression) được sử dụng để ước lượng các mô hình với dữ liệu của biến phụ thuộc có dạng đếm (counts) và phân tán rộng. Dữ liệu được xem là phân tán rộng khi biến có sai số chuẩn vượt quá giá trị trung bình của biến. Đây là dạng tổng quát của ...

Đọc tiếp »

Hồi quy Poisson – STATA

Hồi quy Poisson trên Stata

Hồi quy poisson được sử dụng để ước lượng các mô hình với dữ liệu của biến phụ thuộc có dạng đếm (counts). Ví dụ: chúng ta muốn dự báo số giải thưởng (num_awards) mỗi sinh viên sẽ đạt được theo điểm số các môn học (math) ở từng chuyên ngành (prog). Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành ...

Đọc tiếp »