Home | KTL cơ bản ( trang 5)

KTL cơ bản

Đồ thị phân tán – Stata

Đồ thị phân tán đa biến

Đồ thị phân tán được sử dụng phổ biến để kiểm tra dữ liệu trong các phân tích thống kê. Nó cho biết dạng phân tán ngẫu nhiên của các biến phân tích trong tập dữ liệu. Thông qua đồ thị phân tán, nhà nghiên cứu có thể phát hiện xu hướng, cũng như các vấn đề liên quan đến ...

Đọc tiếp »

Lọc quan sát – Nối dữ liệu

Merge dữ liệu, merge 1:1

Quản lý dữ liệu hay đôi khi còn gọi đơn giản là lọc quan sát thường được thực hiện để chuẩn bị dữ liệu cho các mục đích nghiên cứu thỏa mãn các điều kiện cụ thể. Một số lệnh được sử dụng nhằm mục đích quản lý dữ liệu thường được sử dụng trên Stata được tổng hợp ở ...

Đọc tiếp »

Kiểm tra dữ liệu nhập – Stata

Kiểm tra dữ liệu nhập

Trước khi tiến hành thao tác và phân tích dữ liệu, rất cần thiết chúng ta phải kiểm tra dữ liệu. Bài viết sau sẽ tổng hợp một số lệnh phổ biến trên Stata được sử dụng để thực hiện quá trình kiểm tra dữ liệu này. Bài viết sử dụng dữ liệu thực hành là hsb2.dta use https://vietlod.com/data/hsb2.dta, clear ...

Đọc tiếp »

Phân tích hiệp phương sai – Stata

Phân tích hiệp phương sai - ANCOVA

Phân tích hiệp phương sai (ANCOVA) được sử dụng để kiểm chứng sự khác nhau về giá trị trung bình giữa 2 hay nhiều nhóm độc lập, đồng thời cho phép "kiểm soát thống kê" đối với một biến thứ 3 (đôi khi còn gọi là biến nhiễu - confounding variable - hoặc hiệp biến - covariate) có ảnh hưởng ...

Đọc tiếp »

Hồi quy tuyến tính – OLS – Stata

Hồi quy tuyến tính OLS trên Stata

Mô hình hồi quy tuyến tính được sử dụng để xác định mối quan hệ tuyến tính giữa một (hồi quy tuyến tính giản đơn) hoặc nhiều biến giải thích (hồi quy tuyến tính đa biến) với một biến phụ thuộc dạng liên tục. Thông thường có 3 phương pháp được sử dụng phổ biến để ước lượng mô hình ...

Đọc tiếp »

Tương quan hạng Spearman – Stata

Hệ số tương quan Spearman

Tương quan hạng Spearman được sử dụng thay thế tương quan Pearson để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến được xếp hạng hoặc một biến được xếp hạng và một biến đo lường không yêu cầu có phân phối chuẩn. Nghĩa là, bạn có thể sử dụng tương quan hạng Spearman thay cho hồi quy/tương quan Pearson khi ...

Đọc tiếp »

Tương quan Pearson – Stata

Phân tích tương quan Pearson

Giá trị hệ số xác định R bình phương trong hồi quy tuyến tính giản đơn chính là tham số ước lượng của hệ số tương quan Person. Nội dung bài viết này trình bày về hệ số tương quan Pearson. Tương quan (correlation) cho biết mối liên hệ tương đối giữa 2 biến. Hệ số tương quan (correlation coefficient) ...

Đọc tiếp »

Kiểm định Friedman – Stata

Kiểm định Friedman về sự khác biệt trung bình giữa các nhóm

Kiểm định Friedman là một kiểm định phi tham số được sử dụng thay thế kiểm định ANOVA lặp một chiều. Kiểm định Friedman được sử dụng khi muốn kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình giữa các nhóm khi biến phụ thuộc được đo lường là dạng thứ tự. Nó cũng có thể được sử dụng ...

Đọc tiếp »