Home | KTL cơ bản ( trang 4)

KTL cơ bản

Mô hình chính sách công – Phần 2

Vấn đề nghiên cứu trong phân tích chính sách công

Ở phần 1 chúng ta đã giới thiệu sơ bộ về mô hình phân tích chính sách công, cũng như 7 bước tổng quát để xây dựng mô hình phân tích chính sách công, ở phần này tôi sẽ giới thiệu về vấn đề nghiên cứu trong chính sách công. 1. Định nghĩa vấn đề chính sách Các nhà phân ...

Đọc tiếp »

Mô hình chính sách công – Phần 1

Mô hình chính sách công (Public policy modeling)

Thế nào là một mô hình chính sách công? Mô hình chính sách công khác với mô hình phân tích chính sách thông thường như thế nào? Bài viết này sẽ giới thiệu về mô hình phân tích chính sách công từ khái niệm đến quy trình xây dựng và phân tích chính sách công. 1. Thế nào là mô ...

Đọc tiếp »

Mô hình VAR

Mô hình vecto tự hồi quy VAR

Các cách tiếp cận theo phương pháp Box-Jenkins và mô hình VAR (Mô hình vectơ tự hồi quy) trong dự báo kinh tế là các phương pháp thay thế cho các mô hình đơn phương trình và phương trình đồng thời truyền thống. Bài viết này sẽ trình bày phần lý thuyết tổng quan về mô hình VAR, cũng như ...

Đọc tiếp »

Ước lượng mô hình ARIMA

Hồi quy mô hình ARIMA bằng ước lượng hợp lí cực đại MLE (Maximum Likelihood Estimation)

1. Giới thiệu về phương pháp ước lượng mô hình ARIMA Khi mô hình ARIMA đã được nhận dạng, nghĩa là đã xác được các thông số p, d, q bước tiếp theo là chúng ta ước lượng các tham số c, (phi_1,dots,phi_p) và (theta_1,dots,theta_q). Mô hình ARIMA (p,d,q) sẽ được phân tích thông qua ước lượng hợp lý cực ...

Đọc tiếp »

Hồi quy logit lặp – Stata

Hồi quy logit lặp trên Stata bằng lệnh xtgee

Hồi quy logit lặp (repeated measures logistic regression) được sử dụng để giải thích tác động của những biến độc lập lên biến phụ thuộc trong trường hợp các quan sát là kết quả của các phép đo lặp của các đối tượng. Trong Stata, hồi quy logit lặp có thể được thực hiện bằng lệnh xtgee. Bài viết sau ...

Đọc tiếp »

Phân tích ANOVA 2 chiều – Stata

Phân tích ANOVA 2 chiều

Phân tích ANOVA 2 chiều (two-way ANOVA) được sử dụng để kiểm chứng sự khác nhau về giá trị trung bình của biến phụ thuộc theo các nhóm của 2 biến độc lập. Mục đích chính của phân tích ANOVA 2 chiều là xác định sự tương tác của 2 biến độc lập, cũng như tác động riêng rẻ của ...

Đọc tiếp »

Biểu đồ hình tròn – Stata

Biểu đồ hình tròn - Pie Chart trên Stata

Biểu đồ hình tròn (pie chart) rất hữu ích trong việc mô tả trực quan dữ liệu. Thông thường, biểu đồ hình tròn được sử dụng để thể hiện với hai mục đích sau đây: (i) thể hiện cơ cấu thành phần các nhóm đối tượng trong mẫu và sự thay đổi hay chuyển dịch cơ cấu theo thời gian ...

Đọc tiếp »

Đồ thị hồi quy trên Stata

Đồ thị phân tán của đường hồi quy

Các đồ thị hồi quy (Regression fit plots) được sử dụng để kiểm tra độ phù hợp của các biến dự đoán trong phân tích hồi quy tuyến tính. MỘt loại đồ thị hồi quy được sử dụng phổ biến nhất là đồ thị tuyến tính giữa biến kết quả dự báo với các biến giải thích. Bài viết sẽ ...

Đọc tiếp »

Đồ thị thanh – Stata

Đồ thị thanh 2 chiều

Đồ thị thanh (bar chart) rất hữu ích trong việc mô tả trực quan dữ liệu. Thông thường nó được sử dụng hỗ trợ thêm trong các suy diễn thống kê. Chẳng hạn, đồ thị thanh thích hợp sử dụng trong các phân tích t-test (cả independent-samples t-test và paired-samples t-test), anova một chiều anova lặp 1 chiều . Nếu ...

Đọc tiếp »