Home | KTL cơ bản ( trang 2)

KTL cơ bản

Chẩn đoán mô hình hồi quy logit

Chẩn đoán các khuyết tật của mô hình logit như thừa/thiếu biến, phương sai thay đổi và giải thích độ phù hợp của mô hình

Trong các bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về hồi quy logit, cũng như đi sâu diễn giải chi tiết kết quả hồi quy logit trong từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như làm thế nào để tạo ra các biến tương tác và làm thế nào để giải thích kết quả của mô hình ...

Đọc tiếp »

Sơ lược về hồi quy Logit

Mối quan hệ giữa giá trị xác suất và odds là cơ sở giải thích kết quả hồi quy logit

Kết quả ước lượng của một biến phụ thuộc dạng nhị phân trong các hồi quy logit có được dựa trên giả định rằng việc chuyển đổi logit của biến phụ thuộc có một mối quan hệ tuyến tính với các biến giải thích. Điều này làm cho việc giải thích của các hệ số hồi quy của mô hình ...

Đọc tiếp »

Các phương pháp xử lý missing

Phương pháp xử lý missing

Đây là bài viết thứ 2 trong chuỗi bài viết về dữ liệu missing và các phương pháp xử lý missing. Phần trình bày trước đã giới thiệu sơ lược về dữ liệu missing, cũng như cách phát hiện và tổng hợp nó trong dữ liệu. Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương . . . Phần ...

Đọc tiếp »

Ước lượng dữ liệu bảng trên EViews – Lệnh LS

Ví dụ ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ nhập số liệu, khai báo dữ liệu bảng, ước lượng OLS, Fixed Effects, Random effects và lựa chọn OLS - FE, FE - RE.

Cú pháp của lệnh hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất (tuyến tính lẫn phi tuyến) như sau: ls(options) y x1 x2… hay tổng quát là ls(options) đặc_điểm_mô_hình Cần lưu ý là EViews không tự động thêm hằng số vào phương trình hồi quy, do vậy, trong trường hợp mô hình tồn tại hằng số cắt thì chúng ...

Đọc tiếp »