Home | KTL cơ bản ( trang 10)

KTL cơ bản

Tương quan và hồi quy tuyến tính

Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính (correlation vs regression)

I. GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH GIẢN ĐƠN Phân tích tương quan phân tích mối quan hệ giữa 2 biến. Giá trị của hệ số tương quan cho biết mức độ liên hệ mạnh giữa 2 biến. Yêu cầu của phương pháp là mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Trong nhiều ...

Đọc tiếp »

Hồi quy tuyến tính giản đơn

Hồi quy tuyến tính giản đơn

I. GIỚI THIỆU HỒI QUY TUYẾN TÍNH GIẢN ĐƠN Hồi quy tuyến tính giản đơn là bước tiếp theo của phân tích tương quan. Hồi quy tuyến tính giản đơn là một dạng đơn giản nhất của hồi quy tuyến tính[1]. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn dự báo một biến (biến phụ thuộc/biến kết quả) theo giá ...

Đọc tiếp »

Hồi quy logit giản đơn

Hồi quy logit giản đơn trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT GIẢN ĐƠN Trong các bài trước về phân tích hồi qui tuyến tính và phân tích phương sai, chúng ta phân tích các mối liên hệ giữa một biến phụ thuộc liên tục và một hay nhiều biến độc lập (liên tục hoặc không liên tục). Nhưng trong nhiều trường hợp, biến phụ ...

Đọc tiếp »

Hệ số tương quan hạng Spearman

Thực hành tính hệ số tương quan Spearman trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ TƯƠNG QUAN HẠNG SPEARMAN Sử dụng tương quan hạng Spearman để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến được xếp hạng hoặc một biến được xếp hạng và một biến đo lường. Bạn có thể sử dụng tương quan hạng Spearman thay cho hồi quy/tương quan Pearson khi bạn lo lắng về phân phối không ...

Đọc tiếp »

Hệ số tương quan Pearson

Tính hệ số tương quan Pearson - SPSS

GIỚI THIỆU VỀ SỰ TƯƠNG QUAN - CORRELATION Tương quan (correlation) cho biết mối liên hệ tương đối giữa 2 biến. Hệ số tương quan (correlation coefficient) sẽ cho biết độ mạnh hay mức độ liên hệ giữa 2 biến. Hệ số tương quan có thể được xác định qua 2 phương pháp: Hệ số tương quan Pearson Tương quan ...

Đọc tiếp »

Phân tích ANOVA 2 chiều

Thực hành phân tích ANOVA 2 chiều trên SPSS

I. GIỚI THIỆU ANOVA 2 CHIỀU Mở rộng phương pháp phân tích phương sai một chiều phân tích ANOVA 2 chiều được sử dụng để kiểm chứng sự khác nhau về giá trị trung bình giữa các nhóm theo 2 biến độc lập. Mục đích chính của phân tích ANOVA 2 chiều là xác định sự tương tác của 2 biến ...

Đọc tiếp »

Phân tích hồi quy Logit lặp

Hồi quy logit lặp trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT LẶP Hồi quy logit lặp (repeated measures logistic regression) được sử dụng trong trường hợp biến kết quả (biến phụ thuộc) dạng nhị phân được lặp lại trên mỗi đối tượng. Khi đó, để tính toán tác động (effect) các lần đo trên mỗi đối tượng, chúng ta có thể thực hiện lặp ...

Đọc tiếp »

Kiểm định Friedman – SPSS

Kiểm định Friedman - SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH FRIEDMAN Kiểm định Friedman là một kiểm định phi tham số được sử dụng thay thế kiểm định ANOVA lặp một chiều. Kiểm định Friedman được sử dụng khi muốn kiểm tra sự chênh lệch giữa các nhóm khi biến phụ thuộc được đo lường là dạng thứ tự. Nó cũng có thể được ...

Đọc tiếp »

Phân tích ANOVA lặp 1 chiều

Phân tích ANOVA lặp 1 chiều trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ ANOVA LẶP 1 CHIỀU Phân tích ANOVA lặp 1 chiều (One-way repeated measures ANOVA) tương tự như phân tích ANOVA 1 chiều. Tuy nhiên, các nhóm đối tượng trong ANOVA lặp 1 chiều là có quan hệ với nhau. Chúng ta sử dụng ANOVA lặp 1 chiều khi các đối tượng cần đo lường của bạn ...

Đọc tiếp »

Kiểm định McNemar

Thực hành kiểm định MacNemar trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH MCNEMAR Trong trường hợp biến đo lường trong kiểm định t-test cặp đôi là biến nhị phân (dichotomous) thì kiểm định phù hợp được sử dụng để đánh giá sự khác nhau giữa 2 nhóm liên quan là kiểm định McNemar. Ví dụ: một nhà nghiên cứu muốn đánh giá sự can thiệp của ...

Đọc tiếp »