Home | Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án – P6

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án (có đáp án kèm theo)

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị dự án (có đáp án). Nội dung bao gồm 332 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 6 chương: Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư ...

Read More »

Bộ đề thi trắc nghiệm QTKDQT – Chương 6

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Quản trị Kinh doanh quốc tế

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Quản trị kinh doanh quốc tế (có đáp án) do tác giả tổng hợp và biên soạn. Nội dung 210 câu hỏi trắc nghiệm, được trình bày trong 6 chương: Chương 1: Tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế (34 câu) Chương 2: Môi trường Kinh doanh quốc tế (47 câu) Chương ...

Read More »

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp – C9

Bộ đề thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án + giải thích)

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Tài chính Doanh nghiệp (có đáp án và các gợi ý). Nội dung bao gồm 393 câu hỏi trắc nghiệm Multichoice, phân thành 9 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp (24 câu) Chương 2: Dòng tiền (57 câu) Chương 3: Quản trị vốn luân chuyển (25 câu) Chương ...

Read More »

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tài chính

Bộ đề thi công chức năm 2013 - Sở tài chính

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành TÀI CHÍNH như sau: Danh mục môn học Nội dung 393 câu trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 150 câu trắc nghiệm Tài chính tiền tệ Phần 1 Phần 2 Phần 3 ...

Read More »

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án (có đáp án kèm theo)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành QUẢN TRỊ như sau: Danh mục môn học Nội dung 319 câu trắc nghiệm Quản trị học Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần TF 73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức Phần 1 Phần 2 332 câu trắc ...

Read More »

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán

91 câu trắc nghiệm kế toán ngân hàng (có đáp án kèm theo)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành KẾ TOÁN như sau: Danh mục môn học Nội dung 200 câu trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 123 câu trắc nghiệm Kiểm toán Phần 1 Phần 2 Phần 3 94 câu trắc nghiệm Kế toán công Phần 1 Phần 2 Phần ...

Read More »

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KINH TẾ HỌC

284 câu trắc nghiệm Kinh tế học + đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn đại cương về KINH TẾ như sau: Danh mục môn học Nội dung 500 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 409 câu trắc nghiệm Kinh tế học Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương ...

Read More »

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chính trị

500 câu trắc nghiệm Luật kinh tế + đáp án

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm các môn Chính trị – đại cương Danh mục môn học Nội dung 300 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị Phần 1 Phần 2 Phần 3 941 câu trắc nghiệm Triết học Phần 1 Phần 2 Phần 3 300 câu trắc nghiệm Tư tưởng HCM Toàn phần 440 câu trắc nghiệm Pháp ...

Read More »