Home | KTL cơ bản | Cài đặt và sử dụng Add-in trong EViews
Tương tự ado trên Stata, Add-in trong EViews đơn giản là một chương trình lệnh của EViews được tích hợp vào các menu nhằm thực hiện 1 tác vụ cụ thể.
Tương tự ado trên Stata, Add-in trong EViews đơn giản là một chương trình lệnh của EViews được tích hợp vào các menu nhằm thực hiện 1 tác vụ cụ thể.

Cài đặt và sử dụng Add-in trong EViews

Tương tự như các ado ở Stata, EViews cũng có các gói công cụ lệnh được lập trình sẳn để thực thi một tác vụ cụ thể gọi là EViews Add-in. Add-in đơn giản là một chương trình lệnh của EViews được tích hợp vào các menu hoặc câu lệnh trong EViews. Mỗi Add-in sẽ cho phép chúng ta thực thi một chương trình để giải quyết 1 vấn đề thống kê cụ thể. Có 2 loại Add-in, đó là Add-in toàn cục và Add-in cục bộ.