Home | KTL cơ bản | Các thuật ngữ chính trong CFA
Giải thích các thuật ngữ chính trong phân tích CFA
Giải thích các thuật ngữ chính trong phân tích CFA

Các thuật ngữ chính trong CFA

Chúng ta đã làm quen cơ bản với mô hình SEM thông qua hai thành phần cơ bản là thành phần đo lường và thành phần cấu trúc trong mô hình hệ phương trình cấu trúc. Các nội dung tiếp theo sẽ trình bày phần thứ nhất bằng cách mô tả quy trình khẳng định một mô hình đo lường. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cho phép chúng ta kiểm định các biến đo lường mô tả cho các khái niệm tốt như thế nào. Ưu điểm chính là nhà nghiên cứu có thể phân tích thử nghiệm những khái niệm lý thuyết nền, giải thích mức độ đo lường khác trong các lĩnh vực tâm lí, xã hội hội hoặc kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi đi vào phần nội dung chính của phân tích CFA, chúng ta cần tìm hiểu qua một số thuật ngữ chính của CFA.