Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | Bộ đề trắc nghiệm tài chính quốc tế
Bộ đề trắc nghiệm tài chính quốc tế
Bộ đề trắc nghiệm tài chính quốc tế

Bộ đề trắc nghiệm tài chính quốc tế

Bộ đề gồm 199 câu hỏi trắc nghiệm của chương 13 tài chính quốc tế . Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng rất phù hợp cho các bạn tự học nâng cao kiến thức hoặc soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi làm xong, bạn có thể đối chứng kết quả với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình.

Chatper 13 International Finance

  • Đáp án
1) B 11) C 21) B 31) A 41) B
2) C 12) A 22) C 32) C 42) D
3) B 13) A 23) A 33) A 43) A
4) C 14) A 24) C 34) B 44) C
5) A 15) D 25) C 35) C 45) D
6) A 16) C 26) B 36) C 46) A
7) A 17) D 27) C 37) B 47) A
8) C 18) C 28) D 38) D 48) C
9) B 19) D 29) B 39) D 49) A
10) B 20) B 30) A 40) C 50) D
51) C 61) A 71) D 81) B 91) B
52) D 62) D 72) C 82) C 92) C
53) B 63) D 73) A 83) C 93) B
54) B 64) C 74) B 84) A 94) A
55) C 65) D 75) D 85) C 95) A
56) A 66) D 76) B 86) D 96) D
57) D 67) C 77) A 87) C 97) C
58) A 68) A 78) D 88) C 98) B
59) A 69) A 79) C 89) C 99) A
60) C 70) A 80) B 90) C 100) B
101) C 111) C 121) A 131) D 141) C
102) B 112) A 122) B 132) B 142) B
103) D 113) C 123) A 133) A 143) A
104) B 114) A 124) D 134) B 144) B
105) C 115) B 125) C 135) D 145) C
106) D 116) B 126) D 136) B 146) B
107) D 117) C 127) A 137) D 147) A
108) D 118) A 128) A 138) B 148) D
109) C 119) D 129) C 139) D 149) B
110) D 120) C 130) D 140) D 150) A
151) B 161) B 171) B 181) A 191) B
152) A 162) D 172) A 182) A 192) C
153) C 163) C 173) D 183) D 193) A
154) A 164) C 174) B 184) D 194) B
155) B 165) B 175) C 185) D 195) A
156) D 166) C 176) B 186) B 196) B
157) A 167) A 177) A 187) D 197) A
158) C 168) B 178) C 188) B 198) D
159) C 169) A 179) A 189) D 199) C
160) C 170) A 180) B 190) C

Nguồn: Udayton.