Home | Xem dạng Blog trang 30

Xem dạng Blog

Giới thiệu phương pháp GMM

Khi T nhỏ ở mô hình dữ liệu bảng động tuyến tính thì FE, LSDV, FD là không phù hợp. Khi đó, phương pháp GMM với MM, D-GMM, S-GMM sẽ ưu tiên được sử dụng.

Trong các mô hình dữ liệu bảng động tuyến tính, khi T nhỏ thì các phương pháp ước lượng tác động cố định FE hoặc phương pháp sai phân bậc 1 là không phù hợp (Nickell, 1981). Trong trường hợp này, phương pháp GMM với các ước lượng MM, D-GMM, S-GMM được xem là các lựa chọn thay thế phù ...

Đọc tiếp »

319 câu trắc nghiệm Quản trị học – TF

319 câu trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án kèm theo)

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án). Nội dung bao gồm 319 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu ...

Đọc tiếp »

Ước lượng mô hình VECM theo Johasen

Mô hình VECM sử dụng thay thế vector tự hồi quy (VAR) khi các biến có mối quan hệ đồng kết hợp bằng cách dùng phương pháp hợp lý cực đại của Johansen (1995)

Mô hình VECM được sử dụng thay thế mô hình vector tự hồi quy (VAR) khi các biến có mối quan hệ đồng kết hợp (cointegrated) bằng cách sử dụng phương pháp hợp lý cực đại của Johasen (1995). Bài viết sẽ minh họa thực hành ước lượng mô hình VECM theo phương pháp Johasen (1995). Các bạn có thể ...

Đọc tiếp »

319 câu trắc nghiệm Quản trị học – P8

319 câu trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án kèm theo)

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án). Nội dung bao gồm 319 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu ...

Đọc tiếp »

319 câu trắc nghiệm Quản trị học – P7

319 câu trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án kèm theo)

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án). Nội dung bao gồm 319 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu ...

Đọc tiếp »

Biến đổi mô hình VAR sang mô hình VECM

Mô hình VECM được ước lượng chính xác từ giá trị hạng được xác lập theo Johansen (1995), và độ trễ tối ưu của các biến được lựa chọn thông qua AIC, BIC, SC.

Đồng kết hợp (cointegration) cho biết mối quan hệ giữa 2 biến trong dài hạn. Bên cạnh phương pháp xác định mối quan hệ đồng kết hợp qua phần dư của phương trình hồi quy, phương pháp Johasen (1995) cũng được sử dụng phổ biến để xác định mối quan hệ đồng kết hợp này. Đây là phương pháp biến ...

Đọc tiếp »

319 câu trắc nghiệm Quản trị học – P6

319 câu trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án kèm theo)

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án). Nội dung bao gồm 319 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu ...

Đọc tiếp »

Kiểm định Hausman và những tồn tại

Trong Panel data khi nào thì sử dụng REM? Khi nào thì sử dụng FEM? Kiểm định Hausman là gì? Những tồn tại của kiểm định Hausman là gì? Khắc phục nó ra sao?

Theo cách tiếp cận truyền thống thì dữ liệu bảng có thể được ước lượng thông qua 2 mô hình tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM), đồng thời sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn FEM/REM. Vậy Khi nào thì sử dụng REM? Khi nào thì sử dụng FEM? Kiểm định Hausman là gì? ...

Đọc tiếp »