Home | Xem dạng Blog trang 20

Xem dạng Blog

Hướng dẫn tải dữ liệu IMF

Hướng dẫn tải dữ liệu IMF như GDP, CPI, BOP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, xuất nhập khẩu

Bên dưới là phần minh họa chi tiết cách tải 11 chỉ số kinh tế quan trọng của Việt Nam GDP, chi tiêu hộ gia đình, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu, nhập khẩu theo giá danh nghĩa và giá thực; chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỉ giá (cuối kì, bình quân trong kì), lãi suất (cho vay, tiền ...

Đọc tiếp »