Home | Xem dạng Blog trang 20

Xem dạng Blog

Các điều khoản

1. Giới thiệu và các định nghĩa 1.1 Giới thiệu Vui lòng đọc các điều khoản một cách cẩn thận và đầy đủ. Đây là các điều khoản liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung đã có sẵn trên trang https://vietlod.com (bao gồm cả tên miền con của vietlod.com). Chúng tôi gọi các nội dung này là ...

Đọc tiếp »

Chính sách bảo mật

Vietlod cam kết đảm bảo sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Xin vui lòng đọc toàn bộ chính sách thu thập thông tin của chúng tôi một cách cẩn thận. Chính sách thu thập thông tin này cùng với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi đề ra cách thức mà Vietlod sử dụng và bảo ...

Đọc tiếp »

Thực hành ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews

Ví dụ ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ nhập số liệu, khai báo dữ liệu bảng, ước lượng OLS, Fixed Effects, Random effects và lựa chọn OLS - FE, FE - RE.

Bài viết sau sẽ minh họa cách thực hành ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ bước nhập dữ liệu, khai báo dữ liệu, ước lượng mô hình dữ liệu bảng bằng Pooled OLS, Fixed Effects, Random Effects và sự lựa chọn mô hình giữa Fixed Effect với OLS, và Fixed Effect với Random Effects. Bài viết chỉ mang ...

Đọc tiếp »

Ước lượng GMM trên EViews – Lệnh GMM

Ví dụ ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ nhập số liệu, khai báo dữ liệu bảng, ước lượng OLS, Fixed Effects, Random effects và lựa chọn OLS - FE, FE - RE.

Cú pháp câu lệnh gmm để ước lượng theo phương pháp GMM như sau: gmm(options) y x1 [x2 x3…]@ z1 [z2 z3…] gmm(options) specification @ z1 [z2 z3…] Diễn giải câu lệnh: Theo sau tên của biến phụ thuộc y là danh sách các biến giải thích. Các biến phía sau kí hiệu “@” là danh sách các biến đại ...

Đọc tiếp »

Lý thuyết ước lượng dữ liệu bảng

Đối với các mô hình dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính thì cần xem xét các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng khác như Pooled OLS, Fixed Effect, Random effects...

Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: ({Y_{it}} = {beta _0} + {beta _1}{X_{it}} + {varepsilon _{it}}begin{array}{ccccccccccccccc}{}&{}&{(1)}end{array}) Chúng ta có thể sử dụng phương pháp OLS để ước lượng phương trình 1, tuy nhiên, việc ước lượng bằng OLS sẽ vi phạm các tính chất sau: Tính ngẫu nhiên trong việc chọn mẫu Không xét ...

Đọc tiếp »