Home | Bảng tra | Bảng tra phân phối F – F distribution table
Thương số của 2 biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối F. Phân phối F là một phân phối lệch phải được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai
Thương số của 2 biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối F. Phân phối F là một phân phối lệch phải được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai

Bảng tra phân phối F – F distribution table

Giới thiệu về phân phối F

Phân phối F (hay thống kê F) là một phân phối lệch phải (right-skewed distribution) được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai. Khi đề cập đến thống kê F thì trước hết cần xác định 2 bậc tự do k1, k2.