Home | Bảng tra | Bảng tra phân phối Chi bình phương – Chisq
Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái.
Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái.

Bảng tra phân phối Chi bình phương – Chisq

Giới thiệu về phân phối chi bình phương

Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa N(0,1) là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái. Phân phối chi bình phương thường được sử dụng trong các kiểm định về sự phù hợp của mô hình trong các ước lượng như hợp lý cực đại ML, GMM…