Home | Bảng tra | Bảng tra phân phối Chi bình phương – Chisq
Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái.
Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái.

Bảng tra phân phối Chi bình phương – Chisq

Giới thiệu về phân phối chi bình phương

Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa N(0,1) là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái. Phân phối chi bình phương thường được sử dụng trong các kiểm định về sự phù hợp của mô hình trong các ước lượng như hợp lý cực đại ML, GMM…

Phân phối chi bình phương được xây dựng dựa trên định lý:

Nếu \({X_1},{X_2},…,{X_k}\) là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối chuẩn hoá N(0,1) thì \(\chi _k^2 = \sum\limits_{i = 1}^k {{X_i}} \) tuân theo phân phối Chi bình phương với k bậc tự do.

Tính chất của phân phối chi bình phương:

  • Phân phối chi bình phương là phân phối lệch về bên trái, khi bậc tự do tăng dần thì phân phối chi bình phương tiến gần đến phân phối chuẩn N(k, 2k)
  • \(\chi _{{k_1} + {k_2}}^2 = \chi _{{k_1}}^2 + \chi _{{k_2}}^2\). Mở rộng ra là tổng của các biến có phân phối chi bình phương cũng có phân phối chi bình phương với số bậc tự do bằng tổng các bậc tự do.

Bảng tra phân phối Chi bình phương

Xem thêm: bảng tra phân phối t phân phối F

df \(\alpha \) = 0.005 0.010 0.025 0.05 0.10 0.25 0.50 0.75 0.90 0.95 0.975 0.99 0.995
1 0.39E-4 0.00016 0.00098 0.0039 0.0158 0.102 0.455 1.32 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88
2 0.0100 0.0201 0.0506 0.103 0.211 0.575 1.39 2.77 4.61 5.99 7.38 9.21 10.6
3 0.0717 0.115 0.216 0.352 0.584 1.21 2.37 4.11 6.25 7.81 9.35 11.3 12.8
4 0.207 0.297 0.484 0.711 1.06 1.92 3.36 5.39 7.78 9.49 11.1 13.3 14.9
5 0.412 0.554 0.831 1.15 1.61 2.67 4.35 6.63 9.24 11.1 12.8 15.1 16.7
6 0.676 0.872 1.24 1.64 2.20 3.45 5.35 7.84 10.6 12.6 14.4 16.8 18.5
7 0.989 1.24 1.69 2.17 2.83 4.25 6.35 9.04 12.0 14.1 16.0 18.5 20.3
8 1.34 1.65 2.18 2.73 3.49 5.07 7.34 10.2 13.4 15.5 17.5 20.1 22.0
9 1.73 2.09 2.70 3.33 4.17 5.9 8.34 11.4 14.7 16.9 19.0 21.7 23.6
10 2.16 2.56 3.25 3.94 4.87 6.74 9.34 12.5 16.0 18.3 20.5 23.2 25.2
11 2.60 3.05 3.82 4.57 5.58 7.58 10.3 13.7 17.3 19.7 21.9 24.7 26.8
12 3.07 3.57 4.40 5.23 6.30 8.44 11.3 14.8 18.5 21.0 23.3 26.2 28.3
13 3.57 4.11 5.01 5.89 7.04 9.3 12.3 16.0 19.8 22.4 24.7 27.7 29.8
14 4.07 4.66 5.63 6.57 7.79 10.2 13.3 17.1 21.1 23.7 26.1 29.1 31.3
15 4.60 5.23 6.26 7.26 8.55 11.0 14.3 18.2 22.3 25.0 27.5 30.6 32.8
16 5.14 5.81 6.91 7.96 9.31 11.9 15.3 19.4 23.5 26.3 28.8 32.0 34.3
17 5.70 6.41 7.56 8.67 10.1 12.8 16.3 20.5 24.8 27.6 30.2 33.4 35.7
18 6.26 7.01 8.23 9.39 10.9 13.7 17.3 21.6 26.0 28.9 31.5 34.8 37.2
19 6.84 7.63 8.91 10.1 11.7 14.6 18.3 22.7 27.2 30.1 32.9 36.2 38.6
20 7.43 8.26 9.59 10.9 12.4 15.5 19.3 23.8 28.4 31.4 34.2 37.6 40.0
21 8.03 8.90 10.3 11.6 13.2 16.3 20.3 24.9 29.6 32.7 35.5 38.9 41.4
22 8.64 9.54 11.0 12.3 14.0 17.2 21.3 26.0 30.8 33.9 36.8 40.3 42.8
23 9.26 10.2 11.7 13.1 14.8 18.1 22.3 27.1 32.0 35.2 38.1 41.6 44.2
24 9.89 10.9 12.4 13.8 15.7 19.0 23.3 28.2 33.2 36.4 39.4 43.0 45.6
25 10.5 11.5 13.1 14.6 16.5 19.9 24.3 29.3 34.4 37.7 40.6 44.3 46.9
26 11.2 12.2 13.8 15.4 17.3 20.8 25.3 30.4 35.6 38.9 41.9 45.6 48.3
27 11.8 12.9 14.6 16.2 18.1 21.7 26.3 31.5 36.7 40.1 43.2 47.0 49.6
28 12.5 13.6 15.3 16.9 18.9 22.7 27.3 32.6 37.9 41.3 44.5 48.3 51.0
29 13.1 14.3 16.0 17.7 19.8 23.6 28.3 33.7 39.1 42.6 45.7 49.6 52.3
30 13.8 15.0 16.8 18.5 20.6 24.5 29.3 34.8 40.3 43.8 47.0 50.9 53.7
31 14.5 15.7 17.5 19.3 21.4 25.4 30.3 35.9 41.4 45.0 48.2 52.2 55.0
32 15.1 16.4 18.3 20.1 22.3 26.3 31.3 37.0 42.6 46.2 49.5 53.5 56.3
33 15.8 17.1 19.0 20.9 23.1 27.2 32.3 38.1 43.7 47.4 50.7 54.8 57.6
34 16.5 17.8 19.8 21.7 24.0 28.1 33.3 39.1 44.9 48.6 52.0 56.1 59.0
35 17.2 18.5 20.6 22.5 24.8 29.1 34.3 40.2 46.1 49.8 53.2 57.3 60.3
36 17.9 19.2 21.3 23.3 25.6 30.0 35.3 41.3 47.2 51.0 54.4 58.6 61.6
37 18.6 20.0 22.1 24.1 26.5 30.9 36.3 42.4 48.4 52.2 55.7 59.9 62.9
38 19.3 20.7 22.9 24.9 27.3 31.8 37.3 43.5 49.5 53.4 56.9 61.2 64.2
39 20.0 21.4 23.7 25.7 28.2 32.7 38.3 44.5 50.7 54.6 58.1 62.4 65.5
40 20.7 22.2 24.4 26.5 29.1 33.7 39.3 45.6 51.8 55.8 59.3 63.7 66.8
41 21.4 22.9 25.2 27.3 29.9 34.6 40.3 46.7 52.9 56.9 60.6 65.0 68.1
42 22.1 23.7 26.0 28.1 30.8 35.5 41.3 47.8 54.1 58.1 61.8 66.2 69.3
43 22.9 24.4 26.8 29.0 31.6 36.4 42.3 48.8 55.2 59.3 63.0 67.5 70.6
44 23.6 25.1 27.6 29.8 32.5 37.4 43.3 49.9 56.4 60.5 64.2 68.7 71.9
45 24.3 25.9 28.4 30.6 33.4 38.3 44.3 51.0 57.5 61.7 65.4 70.0 73.2
df \(\alpha \) = 0.005 0.010 0.025 0.05 0.10 0.25 0.50 0.75 0.90 0.95 0.975 0.99 0.995