Home | Bài sắp đăng

Bài sắp đăng

Chuyên đề SEM:
Mô hình phương trình cấu trúc

Nội dung của chuyên đề này sẽ tập trung vào trình bày một cách có hệ thống các lý thuyết cùng các quy tắc kinh nghiệm được sử dụng phổ biến trong các phương pháp phân tích nhân tố, ước lượng và đánh giá tính hợp lí của mô hình phương trình cấu trúc dựa trên hai tài liệu tham khảo chính là Hair và cộng sự (2014) và Kline (2016). Nội dung bao gồm:

Các loại thang đo trong nghiên cứu hành vi

Phân tích nhân tố khám phá – EFA

Tổng quan về mô hình phương trình cấu trúc

Phân tích nhân tố khẳng định – CFA

Ước lượng mô hình phương trình cấu trúc

Các loại thang đo trong nghiên cứu
hành vi

Phân tích nhân tố khám phá
EFA

 • 19/06/2017 Giới thiệu phương pháp phân tích nhân tố
 • 26/06/2017 Phương pháp trích nhân tố
 • 01/07/2017 Lựa chọn phép xoay nhân tố
 • 08/07/2017 Đánh giá ý nghĩa thống kê của các hệ số tải
 • 15/07/2017 Giải thích ma trận nhân tố
 • 24/07/2017 Tính hợp lí của phân tích nhân tố
 • 31/07/2017 Tính toán thang đo tổng hợp

Tổng quan về mô hình phương trình
cấu trúc – SEM

 • 07/08/2017 Các thuật ngữ chính trong mô hình SEM
 • 15/08/2017 Mô hình phương trình cấu trúc là gì?
 • 22/08/2017 Xây dựng một sơ đồ của mô hình SEM
 • 29/08/2017 Ví dụ minh họa mô hình SEM
 • 05/09/2017 6 bước thực hiện mô hình SEM
 • 12/09/2017 Thiết kế một nghiên cứu thực nghiệm
 • 19/09/2017 Xác định cở mẫu trong phân tích SEM
 • 26/09/2017 Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường
 • 03/10/2017 Biến đổi một mô hình chưa phù hợp thành phù hợp
 • 10/10/2017 Xác định mô hình cấu trúc
 • 17/10/2017 Đánh giá tính hợp lí của mô hình cấu trúc
 • 24/10/2017 Ước lượng các mối quan hệ sử dụng phân tích nhánh

Phân tích nhân tố khẳng định
CFA

 • 31/10/2017 Các thuật ngữ chính trong CFA
 • 07/11/2017 Phân biệt CFA với EFA
 • 14/11/2017 Xây dựng một mô hình đo lường
 • 21/11/2017 Xác định số biến trên mỗi nhân tố
 • 28/11/2017 Reflective construct vs Formative construct
 • 05/12/2017 Thiết kế nghiên cứu
 • 12/12/2017 Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường
 • 19/12/2017 Chẩn đoán mô hình đo lường

(*) Gồm các bài đăng chính, Vietlod có thể đăng thêm các bài viết khác.