Home | Bài sắp đăng

Bài sắp đăng

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8

  • 01/08/2018 Đánh giá tính hợp lí của thang đo
  • 08/08/2018 Minh họa sử dụng câu lệnh validscale
  • 15/08/2018 Mô hình hệ số ngẫu nhiên trong dữ liệu bảng
  • 23/08/2018 Kiểm định sự tự tương quan trong dữ liệu bảng
  • 30/08/2018 Tính toán hiệu quả tác động biên MTE

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9

  • 07/09/2018 Kiểm định nghiệm đơn vị bảng – xtpurt Stata
  • 15/09/2018 Ước lượng bảng động tuyến tính trên Stata
  • 22/09/2018 Minh họa thực hiện lệnh xtdpdml trên Stata
  • 29/09/2018 Tính năng mở rộng của xtdpdml trên Stata

(*) Gồm các bài đăng chính, Vietlod có thể đăng thêm các bài viết khác.