Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô – Test 7
500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô
500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô – Test 7

MACRO_1_T7_31: Nếu đòi hỏi tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5%, dự trữ dư thừa trong ngân hàng và các định chế tài chính có kinh doanh tiền tệ là 10 triệu có thể dẫn đến việc tăng cung tiền là:
○ 2 triệu.
○ 10 triệu.
○ 50 triệu.
● 200 triệu.

MACRO_1_T7_32: Sự khác nhau giữa khoản vay dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại từ ngân hàng Trung ương với các khoản vay từ các ngân hàng thương mại khác là:
○ Những dự trữ mới được tạo ra trong hệ thống khi vay từ ngân hàng Trung ương, trong khi vay mượn từ các ngân hàng thương mại khác thì không như vậy.
● Ngân hàng Trung ương không đòi hỏi lợi tức, trong khi các ngân hàng thương mại khác đòi hỏi lợi tức.
○ Những khoản vay mượn từ các ngân hàng khác là bất hợp pháp.
○ Ngân hàng Trung ương không từ chối những yêu cầu tín dụng, nhưng các ngân hàng khác thì có thể từ chối những yêu cầu này.

MACRO_1_T7_33: Điều nào dưới đây là một thuận lợi của chính sách tiền tệ?
● Mức linh hoạt về quy mô những thay đổi được thực hiện.
○ Để việc thay đổi cung tiền được thực hiện có thể cần phải có một số ngày cho việc làm và thực hiện những quyết định đó.
○ Hoạt động chính trị có tác động rất lớn đến chính sách tiền tệ.
○ Tất cả những điều trên.

MACRO_1_T7_34: Tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên không tính đến:
○ Thất nghiệp do ma sát (frictional unemployment).
● Thất nghiệp cơ cấu.
○ Thất nghiệp chu kì.
○ Thất nghiệp.

MACRO_1_T7_35: Nếu một nền kinh tế toàn dụng nhân công:
● Toàn bộ dân chúng có việc làm.
○ Toàn bộ lực lượng lao động có việc làm.
○ Chỉ có thất nghiệp ma sát cộng với những người lao động không được khuyến khích hay những lao động trong thời kì suy thoái có cơ hội kiếm được việc làm thấp nên tự nguyện ở ngoài lực lượng lao động làm người nội trợ gia đình.
○ Chỉ có thất nghiệp ma sát và thất nghiệp cơ cấu.

MACRO_1_T7_36: Khi 30 lao động bị sa thải vì nền kinh tế đi vào suy thoái, thất nghiệp loại nào tăng lên?
○ Thất nghiệp chu kì.
○ Thất nghiệp cơ cấu.
○ Thất nghiệp ma sát.
● Người lao động không được khuyến khích.

MACRO_1_T7_37: Khi 30 lao động sau khi ra trường tham gia vào lực lượng lao động, thất nghiệp loại nào tăng lên?
○ Thất nghiệp chu kì.
● Thất nghiệp cơ cấu.
○ Thất nghiệp ma sát.
○ Người lao động không được khuyến khích.

MACRO_1_T7_38: Khi 30 lao động bị sa thải và không kiếm được việc làm mới vì họ thiếu những kỹ năng cần thiết, thất nghiệp loại nào tăng lên?
○ Thất nghiệp chu kì.
● Thất nghiệp cơ cấu.
○ Thất nghiệp ma sát.
○ Người lao động không được khuyến khích.

MACRO_1_T7_39: Điều nào dưới đây góp phần làm tăng lạm phát chi phí đẩy?
● Tăng trong việc làm và sản lượng.
○ Tăng trong chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm.
○ Giảm trong giá nguồn lực.
○ Thất nghiệp tăng.

MACRO_1_T7_40: Tăng trưởng kinh tế có thể được gia tăng bởi:
○ Đánh thuế vào việc tiết kiệm.
○ Hạn chế thương mại quốc tế.
● Sử dụng các quỹ chính phủ để giúp đỡ các hoạt động nghiên cứu cơ bản.
○ Giảm độ dài thời gian một giấy phép có hiệu lực.