Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô – Test 7
500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô
500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô – Test 7

MACRO_1_T7_21: Nền kinh tế đang chịu một mức thất nghiệp cao, một chính sách thích hợp nhất với chính phủ lúc này là giảm:
○ Việc mua các thiết bị quân sự.
○ Thanh toán chuyển giao.
● Thuế thu nhập cá nhân.
○ Tất cả những điều kể trên.

MACRO_1_T7_22: Điều nào dưới đây có tác động thắt chặt chính sách tài khóa lớn nhất đến nền kinh tế?
● Giảm việc mua hàng hóa dịch vụ của chính phủ khoảng 100 tỉ đồng.
○ Giảm thanh toán chuyển giao khoảng 100 tỉ đồng.
○ Giảm thuế thu nhập khoảng 100 tỉ đồng.
○ Tăng thuế thu nhập khoảng 100 tỉ đồng.

MACRO_1_T7_23: Điều nào dưới đây làm giảm tính hiệu quả của hệ thống ổn định hóa tự động trong cuộc chiến chống suy thoái kinh tế?
○ Tăng số tháng làm việc để đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp thất nghiệp.
● Giảm số nhóm người phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
○ Giảm những tiêu chuẩn phải thỏa mãn để được nhận trợ cấp thất nghiệp.
○ Tất cả những điều kể trên.

MACRO_1_T7_24: Điều nào trong số những phát biểu dưới đây là đúng?
○ Ngân sách cân bằng là một chính sách tài khóa thắt chặt chống lạm phát.
○ Chính phủ đã hoạt động trong điều kiện thâm hụt ngân sách nhiều năm qua.
○ Yêu cầu của một chính sách tài khóa là ngân sách phải cân bằng.
● Nếu chi tiêu của chính phủ ít hơn doanh thu từ thuế, chính phủ này đang hoạt động với ngân sách thặng dư.

MACRO_1_T7_25: Những nỗ lực để cắt giảm thâm hụt ngân sách sẽ:
○ Có thể có một tác động xấu đến nền kinh tế.
○ Có thể tạo ra cơ chế ổn định tự động hoạt động theo cách lại làm tăng thâm hụt ngân sách.
○ Chắc hẳn phải đòi hỏi giảm chi tiêu chính phủ hoặc tăng thuế.
● Tất cả những điều kể trên.

MACRO_1_T7_26: Một chính sách tài khóa thích hợp nhất cho một nền kinh tế đang trải qua tình trạng vừa đình trệ, vừa lạm phát là:
○ Một ngân sách thặng dư.
○ Một ngân sách thâm hụt.
○ Một ngân sách cân bằng.
● Không theo một hướng nào rõ ràng.

MACRO_1_T7_27: Nợ quốc gia Việt Nam là tổng số nợ tích lũy của:
● Tất cả những khoản vay mượn của tư nhân và chính phủ Việt Nam.
○ Tất cả những khoản vay mượn của tư nhân, các hộ gia đình, các doanh nghiệp Việt Nam.
○ Ngân hàng quốc gia Việt Nam.
○ Chính quyền Trung ương và địa phương.

MACRO_1_T7_28: Điều nào dưới đây làm tăng tài khoản dự trữ của một ngân hàng?
○ Tiền mặt trong ngân hàng để đáp ứng nhu cầu có tính mùa vụ của khách hàng.
● Tăng trong số cầu về khoản gửi ở tại ngân hàng đó, do kết quả của một chính sách khuyến mại.
○ Tăng trong số séc không hợp lệ được viết bởi các khách hàng.
○ Tất cả những điều kể trên.

MACRO_1_T7_29: Một ngân hàng có thể tạo ra những khoản cho vay mới tới một mức bằng:
○ Dự trữ thực tế của nó.
○ Các khoản gửi của nó.
● Dự trữ dư thừa.
○ Dự trữ bắt buộc.

MACRO_1_T7_30: Số nhân tiền tệ là:
○ Bội số mà theo đó một sự thay đổi trong các khoản gửi trong hệ thống định chế tài chính thành những thay đổi trong dự trữ.
● Có thể bị suy giảm thông qua việc chuyển hoán một tỉ lệ nhất định các khoản gửi thành tiền mặt.
○ Có thể khiến cho cung tiền tăng mà không giảm.
○ Có liên quan trực tiếp đến quy mô số dư tiền dự trữ bắt buộc trong ngân hàng.