Home | Trắc nghiệm | Tài chính | 416 câu trắc nghiệm TTCK – P4
416 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán (có đáp án kèm theo)
416 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán (có đáp án kèm theo)

416 câu trắc nghiệm TTCK – P4

TTCK_1_P4_61: Khi gây thiệt hại cho các thành viên lưu ký, Trung tâm giao dịch chứng khoán
○ Không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với các thành viên lưu ký
● Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại đã gây ra cho các thành viên lưu ký.
○ Chỉ chịu một phần nhỏ trách nhiệm đối với các thành viên lưu ký
○ Tất cả đều sai

TTCK_1_P4_62: Công ty ABC được phép phát hành 5.000.000 cổ phiếu theo điều lệ Công ty 3.000.000 cổ phiếu đã được phát hành, trong đó có 2.000.000 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ, Công ty ABC có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?
● 1.000.000
○ 2.000.000
○ 3.000.000
○ 5.000.000

TTCK_1_P4_63: Một Công ty chứng khoán thiếu sót xác nhận với khách hàng về một việc mua 100 cổ phiếu của công ty ABC với giá thỉ trường 34 3/8. Sau đó công ty nhận thấy rằng việc mua này thực sự được thực hiện ở giá 34 5/8. Như vậy khách hàng:
○ Phải trả 34 3/8
○ Phải trả 34 5/8
○ Có thể hủy bỏ lệnh
● Có thể chấp nhận giá 34 3/8 hoặc hủy bỏ lệnh

TTCK_1_P4_64: Điều kiện cần thiết để thành lập Công ty cổ phần là:
○ Thu nhập do Công ty cổ phần mang lại cho những người góp vốn phải có lãi suất lớn hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.
● Phải có sự nhất trí cao về mục tiêu kinh doanh và các hoạt động khác giữa các thành viên sáng lập công ty.
○ Nhà nước đã ban hành đầy đủ các luật về Công ty cổ phần, luật thương mại, luật phá sản, luật cầm cố. . . và có nền kinh tế hàng hóa khá phát triển.
○ Tất cả đều đúng

TTCK_1_P4_65: Hãy xác định ngày giao dịch chứng khoán không có cổ tức tại sơ đố dưới đây. Biết rằng ngày đăng ký danh sách cổ đông cuối cùng 30/6 và thời gian thanh toán là T+2
○ 29/6
○ 27/6
○ 30/6
● 28/6

TTCK_1_P4_66: Trong các điều kiện để doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào quan trọng nhất?
○ Có sản phẩm nổi tiếng trên thị trường
● Tình hình tài chính lành mạnh, ổn định và kết quả kinh doanh có hiệu quả trước khi phát hành.
○ Có bộ máy nhân sự tốt
○ Có cơ sở vật chất (máy móc thiết bị) hiện đại

TTCK_1_P4_67: Một Công ty có một loại cổ phiếu ưu đãi không cộng dồn cổ tức đang lưu hành với số cổ tức được trả mỗi năm là 7USD. Nếu vào năm trước, số cổ tức trả cho cổ phiếu ưu đãi không được trả cổ đông mà lại được trả vào đầu năm nay thì cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi này sẽ nhận cổ tức là bao nhiêu?
● 7 USD
○ 10 USD
○ 14 USD
○ 20 USD

TTCK_1_P4_68: Các tổ chức tham gia hoạt động trực tiếp trên thị trường chứng khoán tập trung là:
○ Các nhà đầu tư cá thể;
● Các công ty chứng khoán;
○ Các nhà đầu tư có tổ chức;
● Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động.

TTCK_1_P4_69: Trong trường hợp xảy ra việc thanh lý tài sản công ty các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi:
○ Là chủ nợ nói chung
○ Mất toàn bộ vốn đầu tư ban đầu
○ Là những người có độ ưu tiên sau cùng trong việc trả nợ của công ty
● Chỉ là người có độ ưu tiên trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường trong việc chia phần tài sản còn lại của công ty sau khi công ty đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ.

TTCK_1_P4_70: Trong thời gian ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét đơn xin phép phát hành cổ phiếu và trái phiếu của công ty cổ phần, công ty không được phép thực hiện một số việc sau, ngoại trừ:
● Cho công chúng biết ngày phát hành ra công chúng;
○ Công ty tổ chức quảng cáo trực liếp hay gián tiếp việc chào mời công chúng mua cổ phiếu hay trái phiếu;
○ Công ty sử dụng bản cáo bạch gối lên ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thăm dò thị trường;
● Công ty sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để thăm dò thị trường.

TTCK_1_P4_71: Một công ty phát hành 1.000.000 cổ phiếu với giá 10,5 đô la (đã bán hết trong đợt phát hành). Một thời gian sau, giá cổ phiếu thị trường là 11 đô la. Tại ngày này vốn cổ đồng của công ty sẽ:
● Không thay đổi
○ Tăng 500.000 đô la
○ Giảm 500.000 đô la
○ Chuyển 500.000 đô la từ nợ sang vốn

TTCK_1_P4_72: Nếu một khách hàng đưa ra một lệnh có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ để bán 100 cổ phiếu của cóng ty ABC ở giá giới hạn dừng là 37, thì:
● Lệnh trở thành một lệnh thị trường khi cổ phiếu đạt tới giá 37
○ Đây là một lệnh có hiệu lực trong ngày
○ Đây là một lệnh mở
○ Tất cả đều sai

TTCK_1_P4_73: Chỉ số nào sau đây sẽ được nhà phân tích sử dụng để dự đoán triển vọng của Công ty:
○ Chỉ số TSLĐ
○ Chỉ số thử nhanh
● Chỉ số giá trên thu nhập
○ Chỉ số nợ trên vốn cổ phiếu

TTCK_1_P4_74: Công ty cổ phần ABC phát hành trái phiếu trị giá 100.000.000 đô la, mệnh giá trái phiếu là 1.000 đô la, sự ảnh hưởng của đợt phát hành này đối với bản cân đối tài sản công ty thể hiện như sau:
○ Tăng vốn cổ đông;
● Tăng tổng cộng nợ;
● Tăng vốn lưu động;
● Tăng tổng cộng tài sản có.

TTCK_1_P4_75: Vào thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
○ Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi nhận lại vốn;
● Quyền sở hữu của cổ đồng hiện tại “Pha loãng”;
● Công ty A phải trả thuế nhiều hơn, nhưng cơ cấu bảng tổng kết tài sản tốt hơn.
○ Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi nhận lại vốn và lãi

TTCK_1_P4_76: Một trong các nhược điểm trong hoạt động của công ty cổ phần là:
● Tách rời quyền sở hữu và quyền điều hành;
○ Tương đối ít được tín nhiệm trong cấp tín dụng;
○ Thiếu động lực và sự quan tâm cá nhân, vì trách nhiệm chung trong thua lỗ;
● Không giữ được bí mật trong kinh doanh và tài chính.

TTCK_1_P4_77: Một khách hàng vào một lệnh bán đứng với giá 53 1/2. Lô chứng khoán sau cùng trước khi lệnh được đưa vào được bán với giá 54. Các lô chứng khoán sau khi lệnh được đưa vào bán với giá 53 3/4, 53 3/8, sa 1/2 và 53 5/8. Lô chứng khoán sẽ làm kích hoạt lệnh ở giá:
● 53 3/4
○ 53 5/8
○ 53 1/2
○ 53 3/8

TTCK_1_P4_78: Tại sao việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải được ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp phép?
○ Để việc quản lý các công ty phát hành được tốt hơn
○ Để bảo vệ các nhà đầu tư lớn
● Để đảm bảo chỉ những công ty làm ăn tốt và nghiêm chỉnh mới được huy động vốn qua công chúng và bảo vệ quyền lợi người đầu tư nhỏ
○ Để ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước giám sát hoạt động của công ty

TTCK_1_P4_79: Căn cứ vào phân tích kỹ thuật mô hình đầu và hai vai hướng xuống, xác định xu hướng
○ Khó dự đoán
○ Thị trường đi lên
○ Thị trường bình quân
● Thị trường đi xuống

TTCK_1_P4_80: Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích:
○ Bù đắp thâm hụt ngân sách
● Tài trợ các công trình công cộng
○ Giúp đỡ các công ty
○ Điều tiết tiền tệ