Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 284 câu trắc nghiệm Kinh tế học – P2
284 câu trắc nghiệm Kinh tế học + đáp án
284 câu trắc nghiệm Kinh tế học + đáp án

284 câu trắc nghiệm Kinh tế học – P2

KTH_2_P2_81: Nếu khuynh hướng tiêu dùng cận biên nhỏ hơn 1, khi có thêm một đồng trong thu nhập khả dụng, bạn sẽ:
○ Luôn tăng tiêu dùng thêm một đồng
● Luôn tăng tiêu dùng ít hơn một đồng
○ Luôn tăng tiêu dùng nhiều hơn một đồng
○ Không thể biết chắc, còn tùy thuộc vào ý thích của bạn.

KTH_2_P2_82: Tổng sản phẩm quốc dân có thể đo lường bằng tổng của:
● Tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và xuất khẩu ròng.
○ Tiêu dùng, chuyển giao thu nhập, tiền lương và lợi nhuận.
○ Giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng, chi phí hàng hóa trung gian.
○ Sản phẩm quốc dân ròng, tổng sản phẩm quốc dân và thu nhập khả dụng.

KTH_2_P2_83: Số nhân của tổng cầu phản ánh:
● Mức thay đổi trong sản lượng khi tổng cầu tự định thay đổi 1 đơn vị
○ Mức thay đổi trong đầu tư khi sản lượng thay đổi.
○ Mức thay đổi trong tổng cầu khi sản lượng thay đổi 1 đơn vị.
○ Không câu nào đúng.

KTH_2_P2_84: Khi số nhân tác động đưa nền kinh tế đến điểm cân bằng mới, lúc đó tổng chi tiêu dự kiến sẽ:
○ Thay đổi bằng đúng mức thay đổi của sản lượng thực tế.
● Thay đổi luôn nhỏ hơn mức thay đổi của sản lượng thực tế.
○ Thay đổi luôn lớn hơn mức thay đổi của sản lượng thực tế.
○ Không thay đổi.

KTH_2_P2_85: Sản lượng cân bằng là mức sản lượng tại đó:
○ Tổng cung bằng tổng cầu.
○ Tổng chi tiêu mong muốn bằng tổng sản lượng sản xuất của nền kinh tế.
○ Đường tổng cầu cắt đường 45 độ.
● Các lựa chọn đều đúng.

KTH_2_P2_86: Tiết kiệm quốc dân bằng:
● GDP – Chi tiêu cho tiêu dùng – chi tiêu chính phủ
○ Đầu tư + Chi tiêu cho tiêu dùng
○ GDP – Chi tiêu chính phủ
○ Không lựa chọn nào đúng.

KTH_2_P2_87: Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng:
○ Tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên
○ Do nhất của một quốc gia mà không đưa nền kinh tế vào tình trạng lạm phát cao.
○ Do nhất của một quốc gia đạt được.
● Tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và cao nhất của một quốc gia mà không đưa nền kinh tế vào tình trạng lạm phát cao.

KTH_2_P2_88: Chính sách giảm thuế của chính phủ sẽ làm:
○ Tăng tổng cầu và lãi suất giảm
○ Giảm tổng cầu và lãi suất tăng
● Tăng tổng cầu do thu nhập khả dụng tăng
○ Giảm tổng cầu vì thu nhập khả dụng tăng

KTH_2_P2_89: Cắt giảm các khoản chi ngân sách của chính phủ là một trong những biện pháp để:
○ Giảm tỷ lệ thất nghiệp.
○ Tăng đầu tư cho giáo dục
● Hạn chế lạm phát
○ Giảm thuế

KTH_2_P2_90: Số nhân tiền tệ có mối quan hệ:
○ Tỷ lệ thuận với tỷ lệ dự trữ bắt buộc
○ Tỷ lệ thuận với cơ sở tiền tệ
● Tỷ lệ nghịch với tỷ lệ dự trữ bắt buộc
○ Tỷ lệ nghịch với lãi suất.

KTH_2_P2_91: Một trong những chức năng chủ yếu của ngân hàng trung ương là
○ Kinh doanh tiền tệ
● Quản lý và điều tiết lượng tiền trong xã hội
○ Ngân hàng của mọi thành phần trong xã hội
○ Thủ quỹ của các doanh nghiệp

KTH_2_P2_92: Nếu ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và bán trái phiếu chính phủ thì khối lượng tiền tệ sẽ:
○ Tăng lên
○ Không đổi
○ Giảm xuống
● Chưa đủ thông tin để kết luận chính xác

KTH_2_P2_93: Để giảm lạm phát, ngân hàng trung ương sẽ
○ Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
○ Bán trái phiếu chính phủ
○ Tăng lãi suất triết khấu
● Các lựa chọn đều đúng

KTH_2_P2_94: Lãi suất chiết khấu là mức lãi suất
○ Ngân hàng trung ương phải trả cho ngân hàng thương mại
● Ngân hàng thương mại phải trả cho ngân hàng trung ương khi vay tiền
○ Dân chúng phải trả khi vay tiền của ngân hàng thương mại
○ Doanh nghiệp khác phải trả khi vay tiền của ngân hàng thương mại

KTH_2_P2_95: Nếu có sự đầu tư quá mức của tư nhân hay chính phủ có khả năng dẫn đến lạm phát do:
○ Sức ỳ của nền kinh tế
● Do cầu kéo
○ Do chi phí đẩy
○ Các lựa chọn đều đúng

KTH_2_P2_96: Thành phần nào sau đây được xếp vào thất nghiệp
○ Sinh viên hệ tập trung
○ Những người nội trợ
○ Bộ đội xuất ngũ hoàn toàn có khả năng lao động đang làm việc
● Cả 3 lựa chọn đều sai

KTH_2_P2_97: Tỉ lệ lạm phát năm 2002 bằng 9% có nghĩa là
○ Giá hàng tiêu dùng năm 2002 tăng thêm 9% so với năm 2001.
○ Giá hàng tiêu dùng năm 2002 tăng thêm 9% so với năm gốc
● Chỉ số giá hàng tiêu dùng năm 2002 tăng thêm 9% so với năm 2001.
○ Chỉ số giá hàng tiêu dùng năm 2002 tăng thêm 9% so với năm gốc.

KTH_2_P2_98: Một nền kinh tế trong trạng thái toàn dụng nhân công có nghĩa là:
○ Không còn lạm phát nhưng có thể còn thất nghiệp
○ Không còn thất nghiệp nhưng có thể còn lạm phát
○ Không còn thất nghiệp và không còn lạm phát
● Vẫn còn một tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp nhất định