Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2
266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô + đáp án
266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô + đáp án

266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_3_P2_41: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1 = 6000-2P; Qs1 = 3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/đơn vị lượng vào hàng hóa này. Tổn thất kinh tế do thuế tạo ra là:
○ 3000
● 1500
○ 2500
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P2_42: Hàm sản xuất có dạng Q = 4L^0,6 K^0,8 ; Pl = 2; Pk = 4; TC = 5000. Hàm sản xuất này có dạng
● Năng suất tăng dần theo qui mô
○ Năng suất giảm dần theo qui mô
○ Năng suất không đổi theo qui mô
○ Không thể biết được

MICRO_3_P2_43: Hàm sản xuất có dạng Q = 4L^0,6 K^0,8 ; Pl = 2; Pk = 4; TC = 5000. Để kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
○ Cả ba đều sai
● 1071,4
○ 1100
○ 1412

MICRO_3_P2_44: Hàm sản xuất có dạng Q = 4L^0,6 K^0,8 ; Pl = 2; Pk = 4; TC = 5000. Để kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
○ 2500
● 714,3
○ Cả ba đều sai
○ 1190

MICRO_3_P2_45: Hàm sản xuất có dạng Q = 4L^0,6 K^0,8 ; Pl = 2; Pk = 4; TC = 5000. Kết hợp sản xuất tối ưu thì sản lượng cực đại Qmax bằng:
● 50.481,3
○ 25.000
○ 8.6050
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P2_46: Hàm sản xuất có dạng Q = 4L^0,6 K^0,8 ; Pl = 2; Pk = 4; TC = 5000. Đối với hàm sản xuất này
● Nếu tăng lên 14% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 10%
○ Nếu tăng lên 10% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 14%
○ Cả ba câu đều sai
○ Nếu tăng lên 10% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 14%

MICRO_3_P2_47: Hàm sản xuất có dạng Q = 4L^0,6 K^0,8 ; Pl = 2; Pk = 4; Qmax = 20.000. Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
● 4502,6
○ 2500
○ 4550
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P2_48: Hàm sản xuất có dạng Q = 4L^0,6 K^0,8 ; Pl = 2; Pk = 4; Qmax = 20.000. Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
○ 455
● 553
○ 300
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P2_49: Hàm sản xuất có dạng Q = 4L^0,6 K^0,8 ; Pl = 2; Pk = 4; Qmax = 20.000. Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:
○ 3.000
● 2.441,72
○ 1.200,5
○ Cả ba câu đều sai