Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2
266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô + đáp án
266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô + đáp án

266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_3_P2_31: Doanh nghiệp trong thị trường độc quyền hoàn toàn với hàm số cầu P = -0,1*Q + 30. Tìm P để doanh thu cực đại:
● P bằng 15
○ P bằng 20
○ Cả ba câu đều sai
○ P bằng 25

MICRO_3_P2_32: Hàng hóa X với đường cầu song song với trục giá P, đường cung thì dốc lên. Giá cân bằng hàng hóa x là P bằng 10, chính phủ đánh thuế 50% so với giá hàng hóa X cho mổi đơn vị sản phẩm. Điểm cân bằng hàng hóa X sau thuế sẽ:
○ Tất cả đều sai
○ P bằng 10; Q không đỏi
○ P bằng 15; Q giảm
● P bằng 15; Q không đổi

MICRO_3_P2_33: Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, chính phủ đánh thuế không theo sản lượng sẽ ảnh hưởng:
○ Sản lượng giảm
● Cả ba câu đều sai
○ Thuế người tiêu dùng và người sản xuất cùng gánh
○ Giá tăng

MICRO_3_P2_34: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1 = 6000-2P; Qs1 = 3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/đơn vị lượng vào hàng hóa này. Giá cân bằng Pe2 sau khi có thuế là:
○ 1.250
● 1.330
○ 1.500
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P2_35: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1 = 6000-2P; Qs1 = 3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/đơn vị lượng vào hàng hóa này. Mức thuế mà người sản xuất phải chịu trên mổi đơn vị lượng là:
○ Cả ba câu đều sai
● 20
○ 50
○ 30

MICRO_3_P2_36: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1 = 6000-2P; Qs1 = 3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/đơn vị lượng vào hàng hóa này. Mức thuế mà người tiêu dùng phải chịu trên mổi đơn vị lượng là:
○ 25
○ Cả ba câu đều sai
○ 50
● 30

MICRO_3_P2_37: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1 = 6000-2P; Qs1 = 3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/đơn vị lượng vào hàng hóa này. Lượng cân bằng Qe2 sau khi có thuế là:
○ Cả ba câu đều sai
○ 2.640
○ 2.450
● 3.340

MICRO_3_P2_38: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1 = 6000-2P; Qs1 = 3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/đơn vị lượng vào hàng hóa này. Giá cân bằng Pe1 trước khi có thuế là:
○ Cả ba câu đều sai
● 1.300
○ 1.000
○ 800

MICRO_3_P2_39: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1 = 6000-2P; Qs1 = 3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/đơn vị lượng vào hàng hóa này. Tổng thuế chính phủ thu được là:
● 167.000
○ Cả ba câu đều sai
○ 150.000
○ 240.000

MICRO_3_P2_40: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1 = 6000-2P; Qs1 = 3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/đơn vị lượng vào hàng hóa này. Lượng cân bằng Qe1 trước khi có thuế là:
○ 1.400
○ Cả ba câu đều sai
○ 3.500
● 3.400