Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2
266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô + đáp án
266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô + đáp án

266 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_3_P2_21: Trong thị trường độc quyền hoàn toàn câu nào sau đây chưa thể kết luận:
● Doanh nghiệp kinh doanh thì luôn luôn có lợi nhuận
○ TR max khi MR bằng 0
○ Để có πmax doanh nghiệp luôn sản xuất tại Q có |Ep|>1
○ Đường MC luôn cắt AC tại ACmin

MICRO_3_P2_22: Trong thị trường độc quyền hoàn toàn với hàm số cầu P = – 0,1*Q + 20. Doanh nghiệp đang bán giá P bằng 14 (đvtt/sp) để thu lợi nhuận tối đa. Nếu chính phủ qui định giá trị tối đa (giá trần) Pt bằng 12. Vậy thay đổi thặng dư người tiêu dùng là:
○ -140
○ +120
● +140
○ Cả ba câu đều sai

MICRO_3_P2_23: Năng suất biên của công nhân thứ 1, 2, 3 lần lượt là 6, 7, 8. Tổng sản phẩm của 3 công nhân là:
○ 63
○ Cả ba câu đều sai
○ 7
● 21

MICRO_3_P2_24: Một người mua 10 sản phẩm X và 20 sản phẩm Y; Px bằng 20đ/sp; Py bằng 10đ/sp. Để hữu dụng cực đại cá nhân này nên:
● Tăng lượng X, giảm lượng Y
○ Tăng lượng X, lượng Y giữ nguyên
○ Giảm lượng X, tăng lượng Y
○ Không thay đổi X và Y

MICRO_3_P2_25: Thị trường độc quyền hoàn toàn với đường cầu P = -0,1*Q + 2000, để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp cung ứng tại mức sản lượng:
○ Q>10.000
○ Cả ba câu đều sai
○ Q bằng 20.000
● Q<10.000

MICRO_3_P2_26: Doanh nghiệp trong thị trường độc quyền hoàn toàn có MR = -0,1*Q + 1000; MC = 0,1*Q + 400. Nếu chính phủ qui định mức giá buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao nhất, Vậy mức giá đó là:
○ P bằng 600
● P bằng 700.
○ Cả ba câu đều sai
○ P bằng 400

MICRO_3_P2_27: Tổng chi phí của 10 hàng hóa là 100, chi phí cố định của xí nghiệp là 40đ. Nếu chi phí tăng thêm để sản xuất thêm sản phẩm thứ 11 là 12đ. Ta có thể nói:
○ AC của 11 sản phẩm là 12đ
○ VC của 11 sản phẩm là 112đ
● VC của 11 sản phẩm là 72đ
○ TC của 11 sản phẩm là 110đ

MICRO_3_P2_28: Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, câu nào sau đây là đúng:
○ Độ dốc của đường tổng doanh thu chính là doanh thu biên
○ Doanh thu thu thêm khi bán thêm một sản phẩm chính là giá bán
○ Tổng doanh thu gia tăng khi gia tăng bán thêm 1 sản phẩm mới chính là doanh thu biên.
● Cả ba câu đều đúng

MICRO_3_P2_29: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn theo đổi mục tiêu πmax phải đóng cửa khi:
● Giá bán chỉ đủ bù chi phí biến đổi bình quân bé nhất
○ Giá bán chỉ đủ bù chi phí tăng thêm khi bán thêm 1 sản phẩm
○ Giá bán chỉ bằng chi phí bình quân thấp nhất
○ Giá bán làm cho doanh nghiệp bị lỗ

MICRO_3_P2_30: Khi đường đẳng phí dịch chuyển song song sang phải, điều này có nghỉa là:
○ Cả ba câu đều sai
● Tổng phí tăng, người sản xuất mua được số lượng đầu vào tăng khi giá các yếu tố đầu vào không đổi
○ Giá một yếu tố sản xuất giảm, lượng đầu vào tăng
○ Tổng phí tăng, người sản xuất mua được số lượng đầu vào tăng