Home | 2018 | November

Bài đăng theo tháng: November 2018

Giải thích kết quả mô hình hồi quy mở rộng

Hướng dẫn phân tích kết quả hồi quy mở rộng ERM trên Stata

Qua các bài trước, chúng ta đã biết cách xử lí vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu phi ngẫu nhiên, đánh giá phi ngẫu nhiên cũng như ước lượng mô hình trong trường hợp dữ liệu tồn tại đồng thời các vấn đề trên bằng cách sử dụng mô hình hồi quy mở rộng ERM trên Stata. Phần trình ...

Đọc tiếp »

Vấn đề dữ liệu trong hồi quy mở rộng

Xử lí vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu và đánh giá phi ngẫu nhiên

Chúng ta đã lần lượt tìm hiểu cách xử lí biến nội sinh và chọn mẫu phi ngẫu nhiên (hay chọn mẫu nội sinh) qua mô hình hồi quy mở rộng. Phần trình bày tiếp theo sẽ giới thiệu cách xử lí sự tồn tại đồng thời của các vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu nội sinh hay tham ...

Đọc tiếp »

Chọn mẫu nội sinh trong hồi quy mở rộng

Vấn đề chọn mẫu phi ngẫu nhiên trong hồi quy mở rộng

Như đã đề cập ở phần giới thiệu về hồi quy mở rộng, nếu các yếu tố không quan sát được ảnh hưởng đến các đối tượng trong mẫu mà những yếu tố này lại có mối quan hệ với các yếu tố không quan sát được ảnh hưởng đến kết quả thì việc chọn mẫu là nội sinh và ...

Đọc tiếp »

Xử lí biến nội sinh trong hồi quy mở rộng

Giải quyết vấn đề biến nội sinh trong hồi quy mở rộng ERM

Sau khi đã tìm hiểu qua sự cần thiết của hồi quy mở rộng, cũng như nắm rõ các thuật ngữ và cách thiết lập các câu lệnh để ước lượng, phần trình bày bên dưới tôi sẽ lần lượt đi vào từng câu lệnh nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách vận dụng các ...

Đọc tiếp »